UNG

Minimum 15% egenkapital

Utgangspunktet er at de resterende 15 % av kjøpesummen til boligen ikke kan sikres med pant i boligen, og dermed enten må ytes gjennom egenkapital eller med midler som er sikret på annen måte enn i boligen. Et alternativ til å benytte oppsparte midler er at boligkjøper får kreditt eller lån med sikkerhet i en garanti.

Inntil 85% lånekapital

Iht. boliglånsforskriften kan banker kun yte "lån med pant i bolig" som ikke overstiger 85 % av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen. Alle lån med pant i boligen skal tas med i beregningen av belåningsgraden, herunder fellesgjeld i borettslag og boligsameie. Videre er det bl.a. satt et krav om at lånebeløpet skal begrenses til 5x låntakers inntekt.

Høye boligpriser kombinert med økt krav til egenkapital har medført høyere terskel for førstegangskjøpere av bolig

Situasjonen kan medvirke til økte sosiale forskjeller ved at boligsøkere fra familier med lav inntekt / formue vanskeligere kommer inn i boligmarkedet

Matrix har utviklet et kostnadseffektivt produkt som kan bidra til å innfri kravet om minimum 15% egenkapital

Krav til egenkapital ved kjøp av bolig oppnås ved kjøp av en garanti.

Sikring gjennom forsikring mot arbeids- ledighet, uførhet og død

Garantien kobles mot en spareplan, som sammen med forventet prisstigning sikrer oppnåelse av nødvendig egenkapital i garantitiden

Rasjonale

Gi unge boligkjøpere mulighet for å komme tidligere inn i markedet

Enkel og kostnadseffektiv løsning for boligkjøpere som på ønsket kjøpstidspunkt ikke har tilstrekkelig egenkapital

Konseptet har en positiv profil for unge mennesker som vil være selvstendige. Konseptet kan også bidra til utjevning av sosiale forskjeller i samfunnet

Produkt

Garantidekning dekker inntil 15 % egenkapitalkrav på kjøpstidspunkt. Garantien settes i sammenheng med en spareplan. Garantibeløpet er 15 % av kjøpesum minus oppspart kapital. Hvis ytterligere oppsparingstid er 5 år, trengs en 5 års garanti der garantibeløpet eventuelt kan nedtrappes i takt med spareplan. Premien betales forskuddsvis for hele garantiperioden.

Administrasjon

Garantidekning dekker inntil 15 % egenkapitalkrav på kjøpstidspunkt. Garantien settes i sammenheng med en spareplan. Garantibeløpet er 15 % av kjøpesum minus oppspart kapital. Hvis ytterligere oppsparingstid er 5 år, trengs en 5 års garanti der garantibeløpet eventuelt kan nedtrappes i takt med spareplan. Premien betales forskuddsvis for hele garantiperioden.

Beskrivelse av «konseptet»

Opptak banklån
(85% av kjøpesum)

Egenkapital x% ≤ 15%
Inngåelse spareavtale (15% - x%)

Utstedelse garanti
(15% - x%)

Opptak av lån i bank eller annen finansinstitusjon på inntil 85% av kjøpesummen

Selger godkjenner spareplan for å innfri egenkapitalkravet på minimum 15%

Eventuell etablering av sikkerhet i bankkonto for sparing av egenkapital

Selger aksepterer garanti for differansen mellom 15% egenkapital og faktisk egenkapital på tidspunkt for låneopptak

Rammer/forutsetninger:

  • Garantien er begrenset til kr 500.000 per boligkjøper. Dersom boligen kjøpes av flere personer (f.eks. ektefeller/samboere) kan det utstedes én garanti per kjøper inntil kr 500.000 per garanti
  • Garantiene har en løpetid på inntil 5 år. Kan fornyes etter individuell vurdering
  • Utstedelse av garanti forutsetter at boligkjøper(e) har fått innvilget lån fra bank/finansieringsinstitusjon