Viktig informasjon

Løyvegaranti

Selv om nytt drosjeregelverk ikke iverksettes før 01.11.20, har Samferdselsdepartementet i brev datert 11.06.20 gitt dispensasjon fra datoen, som medfører at krav om garanti likevel opphører fra 01.07.20.

Dette gjelder for drosjeløyver, selskapsvognløyver og løyve for transport av funksjonshemmede.

Vi har sagt opp alle garantiavtalen fra 01.07.2020, men garantiperioden må vare varer helt til det nye regelverket trer i kraft. Krav som er forfalt før garantiperioden er over, kan meldes innen seks måneder etter at garantien er opphørt.

Maxitaxier/mimibusser

OBS! Det er fortsatt garantikrav for kjøretøy for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet (maxitaxier). Grunnen til dette er at disse kjøretøyene er klassifisert som buss etter EU-reglene, ikke drosje, og de har ikke hjemmel til å gi dispensasjon fra garanti for denne gruppen kjøretøy.

Det vil si at garanti må stilles i overgangsperioden som er gitt for at løyvehavere av maxitaxier skal ha litt tid på seg til å omgjøre disse til turvognløyver (hører da inn under SVV, Nasjonal transportløyveenhet).

Løyvegaranti

Løyvegaranti er en lovpålagt garanti som dekker en hver kreditors ubetalte fordringer mot deg som løyvehaver som du pådrar deg i din virksomhet som person eller godstransportør.

Tradisjonelt stilles løyvegarantier primært via løyvehaveres bankforbindelse. Løyvegaranti fra Matrix Insurance AS gir deg mulighet til å frigi kapital / redusere gjeldsbelastningen / benytte innvilget kredittramme til annet formål, avhengig av betingelsene for innvilget garanti.

Hvordan kan jeg bestille løyvegaranti?

Nå kan du enkelt søke om løyvegaranti online gjennom vår nettportal.
Fyll inn din informasjon, og send søknaden. I tillegg vil det bli foretatt en kredittsjekk som må være godkjent. Vi vil etter kort tid behandle din forespørsel, og vi tar kontakt så fort den er behandlet.

Great American International Insurance

Matrix Insurance representerer Great American International Insurance (EU) DAC.

Matrix har inngått avtale med Great American International Insurance (EU) DAC (“GAEU») gjeldende fra 01.01.2021. GAEU har meldt om grenseoverskridende virksomhet i Norge etter tredje generasjons direktivene. GAEU er registrert som garantist på Finanstilsynets hjemmesider.

Dette finner du her.

For mer informasjon om GAEU, klikk her.

Vi er her for å hjelpe

Det kan oppstå mange spørsmål rundt løyvegaranti. Vi har samlet noen av de mest stilte spørsmålene. 

Nei, vi kan ikke utstede ny garantiavtale før alle krav er gjort opp og bekreftet gjort opp av kravstiller.
Da må du selv ta kontakt med kravstiller for å gjøre en nedbetalingsavtale, vi kan ikke gjøre slike avtaler på vegne av kravstiller.
Du kan sende inn nytt søknadsskjema fra vår hjemmeside, så vil vi behandle saken når vi mottar skjemaet på nytt. Vi vil alltid foreta en nyt kredittsjekk som må bli godkjent før vi kan behandle søknaden videre.
Da må du selv ta kontakt med banken din, da dette er en sak vi ikke har noe med å gjøre. Det er også du selv som må si opp din tidligere garantiavtale hos banken eller din tidligere garantist.
Du må fylle ut et søknadsskjema fra hjemmesiden vår og sette opp fra hvilken dato endringen skal skje fra. Når vi mottar skjemaet vil vi behandle saken videre. Til din informasjon kan vi ikke sette din tidligere avtale til opphør hos oss før vi mottar melding om dette fra din tidligere fylkeskommune.

Da må du fylle ut nytt skjema fra vår hjemmeside, husk å sette opp fra hvilken dato endringen skal gjelde fra.

Mail sendes til loyve@matrixinsurance.no, husk å sette opp hvilken dato som avtalen skal opphøre fra.
Du vil alltid få en purring, hvis purringen ikke betales, så vil avtalen opphøre, du vil motta en sluttfaktura og melding om opphør vil sendes til rett fylkeskommune med beskjed om opphør av din løyvegaranti fordi faktura ikke er betalt i rett tid.

Når du fikk din polise og event. faktura på mail, så ble også garantiavtalen sendt til fylkeskommunen.
Du kan også selv ta kontakt med rett fylkeskommune for å sjekke ut dette.

Eller så kan du sjekke dette ut selv på www.transportloyve.no, legg inn ditt org.nr. og klikk på søk.

Vi kan ikke lukke kravsaker hos oss før vi har mottatt melding om at kravet er gjort opp fra kravstiller.

Det er kravstiller som har meldt inn krav til oss, da er det også de som melder ifra om at kravet er gjort opp.

Du må fylle ut et søknadsskjema fra hjemmesiden vår og sette opp fra hvilken dato endringen skal skje fra.

Når vi mottar skjemaet vil vi behandle saken videre.

Hvis du ikke har hørt fra oss og det er gått mer enn en uke, så kan du sende oss en mail med org.nr. eller kundenr. til mailadresse: loyve@matrixinsurance.no, så sjekker vi ut saken og tar kontakt med deg.

Hvis du selv har sendt inn søknad via vår hjemmeside, så skal du har mottatt en bekreftelse på at vi har mottatt din søknad.
Hvis din sentral eller din kontaktperson har sendt inn for deg, så vil de motta en bekreftelse.

Når søknaden din er behandlet, vil du motta mail fra oss.

Søk løyvegaranti i dag - VW Taxi

Hvorfor må du ha en løyvegaranti?

Denne garantien skal sikre at enhver kreditor får oppgjør for krav som oppstår og som ikke blir betalt av deg under utøvelse av din virksomhet som person- eller godstransportør.

Hvis du ikke betaler fakturaer du får tilsendt innen betalingsfristen, kan kreditor (for eksempel Fjellinjen) sende utestående faktura (krav) til oss. Vi må deretter behandle kravet og utbetale dette fra din løyvegaranti til din kreditor. Samtidig vil vi sende deg et regresskrav.  Regresskravet vil inkludere et behandlingsgebyr på kr. 500.

Hvis vi må foreta utbetalinger basert på din løyvegaranti, så er vi også pliktig til å sende melding til fylkeskommune/Statens Vegvesen, som igjen har sine regler. Konsekvensen er at du da vil miste løyve og inntektsgrunnlaget ditt som yrkessjåfør.

Så for at du skal få opprettholde din løyvegaranti hos oss, er det viktig at du unngår at ubetalte fakturaer (krav) blir belastet din løyvegaranti.

The guarantee shall ensure that any creditors will receive settlement for claims that arise and that are not paid by you during the performance of your business as a passenger- or cargo carrier.

If you do not pay any invoices that you receive by the due date, the creditor may send the outstanding Invoice (claim) to us. We must then process the claim and pay this to your creditor from your licence guarantee. At the same time we will send you a claim for reimbursement of the same amount.

If we have to make payments based on your licence guarantee, we will also be obliged to send a notification to the County Council/The Norwegian Public Roads Administration, which in turn have their own rules. The consequence is that you may lose your licence and source of income as a commercial driver.

In order for you to maintain your licence guarantee with us, it is important that you avoid unpaid invoices (claims) being charged to your licence guarantee. If you have difficulty paying a bill, for example, to Circle K or Fjellinjen, it is better that you contact them directly to reach an agreement on partial payment of the invoice. If you fail to pay, legal fees will be added to the amount owed and you will have to pay even more.

Urdu

Kontakt oss for hjelp med løyvegaranti

Har du spørsmål om løyvegaranti kan du kontakt vår avdeling. Vi hjelper deg å svare på de spørsmålene du måtte ha.