Byggsikkerhetsgaranti

En byggsikkerhetsgaranti er en sikkerhet som er spesifisert i en kontrakt for å sikre en av partenes rettigheter ved konkurs.

Etter Bustadoppføringslova plikter entreprenøren å stille en garanti i byggeperioden som minst skal svare til 3 % eller 10 % av vederlaget avhengig av om avtalen gjelder rett til grunn eller ikke. For krav som blir gjort gjeldene senere enn på overtakelsestidspunktet, skal garantien utgjøre 5 % av kontrakts vederlaget, og gjelde fem år etter hjemmelsoverføring. Forbrukeren plikter ikke å betale noe før entreprenøren fremlegger dokumentasjon på at slik garanti er avtalt med garantisten.

Mellom profesjonelle kontraktsparter er det full avtalefrihet. I imidlertid er det helt normalt at minst en av partene må stille garanti i henhold til Norsk Standard.

Hvilke fordeler gir en Garanti gitt av et garantiselskap?

Heisekran på byggeplassen

Nye regler fra 01.01.2019

Fra 01.01.2019 gjelder nye regler for garantistillelse ved salg etter avhendingsloven, både for privat og fritidsbolig.
Krav til garanti vil gjelde ved nyoppført bolig som selges innen 6 måneder etter ferdigstillelse i samsvar med bustadoppføringsloven.
Dette såfremt selger handler som ledd i næringsvirksomhet og at kjøper er forbruker.
Great American International Insurance

Matrix Insurance representerer Great American International Insurance (EU) DAC.

Matrix har inngått avtale med Great American International Insurance (EU) DAC (“GAEU») gjeldende fra 01.01.2021. GAEU har meldt om grenseoverskridende virksomhet i Norge etter tredje generasjons direktivene. GAEU er registrert som garantist på Finanstilsynets hjemmesider.

Dette finner du her.

For mer informasjon om GAEU, klikk her.

Forstørrelsesglass

Vi er her for å hjelpe

Det kan oppstå mange spørsmål rundt byggsikkerhetsgaranti. Vi har samlet noen av de mest stilte spørsmålene. 

 • Alle garantier  i henhold til Norsk Standard og bustadoppføringsloven
 • Forskuddsgarantier
 • Kontraktsgarantier

En bank-garanti er ofte veldig kostbar. Den ytes som et slags lån, og man må betale renter på «lånebeløpet/garantien» i mange år etter ferdigstillelse. I tillegg skal slike bank-garantier føres opp i selskapets balanseregnskap som en forpliktelse.

En BSG er en engangs-betalt selvskyldnerkausjon, der et forsikringsselskap påtar seg å betale ut garantien til garantimottaker om firmaet som har ytt garantien ikke klarer og overholde sine fremtidige forpliktelser.
En BSG skal ikke føres i balansen (da det ikke tas pant for sikkerheten), samt at bruk av BSG gir utvidet tilgang til investerings-kapital hos bankene.

Ja, alle kontrakter mellom to profesjonelle parter kan justeres slik at BSG kravet blir tatt bort, enten bare den ene veien eller begge veier. I henhold til bustadsoppføringloven er det ikke anledning til å forhandle seg bort fra kravet om å stille garanti i garnantiperioden. 

 • Alle byggherrer som selger eneboliger eller leiligheter til førstegangskjøpere (i henhold til Bustadoppføringslovens §12 og §47).
 • Alle kontraktsforhold mellom to profesjonelle parter der en eller begge parter skal stille en garanti (normalt en NS kontrakt)
  • Byggherre til Hovedentreprenør
  • Hovedentreprenør til Byggherre
  • Hovedentreprenør til underentreprenør
  • Underentreprenør til hovedentreprenør
  • m.fl..

Kontakt oss for hjelp om byggsikkerhetsgaranti

Har du spørsmål om byggsikkerhetsgaranti kan du kontakte vår avdeling. Vi hjelper deg å svare på de spørsmålene du måtte ha.

Vi jobber med vår nettportal som blir publisert i løpet av kort tid. I mellomtiden er det bare å kontakte oss for tilbud