Yrkesskadeforsikring


Fakta om forsikringen

Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, påført i arbeidssammenheng.
Forsikringen gjelder for eksempel skade eller sykdom som er

  • Forårsaket av en arbeidsulykke (yrkesskade)
  • Likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven
  • Forårsaket av skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

*Belastningsskader er ikke regnet som yrkesskade.

Hva dekker forsikringen

  • Påførte fremtidige merutgifter
  • Inntektstap (tap som allerede er tapt og fremtidige inntekter som følge av skaden / sykdommen
  • Erstatning for varige mén
  • Erstatning til etterlatte etter dødsfall

Erstatningsutmåling følger Lov om Yrkesskadeforsikring.

Loven gjelder ikke oppreisning av ikke-økonomisk art. Ved grov uaktsom adferd eller handling fra arbeidstaker kan erstatningen bli redusert eller bortfalle i sin helhet. Dette skal allikevel ikke innskrenke retten til de etterlatte som har krav på erstatning.
Kilde: Arbeidstilsynet 

Annen informasjon

Utvidelser

Forsikringen kan utvides til å dekke skade på reise til – og fra arbeid. I tillegg kan det avtales utvidelser (økning i forsikringssummer) av invaliditetsdekningen og høyere forsikringssum på død utover de ordinære dekningene som er pålagt etter loven.

Selvstendig næringsdrivende

Dersom du er selvstendig næringsdrivende må du kjøpe frivillig yrkesskadetrygd i NAV før du kan kjøpe yrkesskadeforsikring. (Innehaver av personlig firma kan medforsikres på den ordinære dekningen til firmaet derom vedkommende arbeider minst 50% av normal arbeidstid i firmaet.)

Den frivillige yrkesskadetrygden sikrer dine grunnleggende behov som f.eks. behandling hos lege eller fysioterapeut på grunn av en yrkesskade.

Yrkesskadeforsikringen er et supplement til de offentlige ytelsene og vil bidra til at du får dekket ditt økonomiske tap etter reglene i Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.

Du finner mer informasjon om frivillig yrkesskadetrygd på nettsidene til NAV.

Ansvar

Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for samtlige ansatte. Dette ifølge Lov om Yrkesskade.
På konstateringstidspunktet er forsikringsselskapet ansvarlig for skadekostnader / erstatning. Konstateringstidspunktet er det tidspunktet da vedkommende første gang oppsøkte medisinsk hjelp for skaden eller sykdommen, eller første gang kravet ble meldt til forsikringsgiver. Dersom den skadde eller syke ikke lenger er i arbeid, er forsikringsselskapet til siste arbeidsgiver (etter 01 januar 1991) ansvarlig.

Foreldingsfristen mot forsikringsgiver er tre år. Fristen begynner å løpe ved slutten av det kalenderår da arbeidstaker fikk – eller burde ha skaffet seg – nødvendig kunnskap om forholdet som grunngir kravet.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon og hvilke forsikringer du må ha, bør ha og kan ha.

Har du et konkret spørsmål knyttet til personforsikring? Send e-post til sunniva@matrixinsurance.no

Kontakt oss

Besøksadresse:
Rådhusgaten 11, 0151 OSLO

Link til kart

Telefon:
+47 23 20 79 20

Epost:
post@matrixinsurance.no

Ansatteliste

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Matrix Insurance AS

Matrix Insurance AS