Forhandlinger

Spesialforsikringer

For å kunne hjelpe så mange bransjer vi kan, har vi lagt til rette for å tilby spesialforsikringer. Om dine ansatte skal ut å reise, eller din bedrifts data ikke skal påføre dere økonomiske utfordringer ved uforutsette hendelser, vil spesialforsikringer kunne hjelpe dere.

Riktig forsikring handler ikke bare om prisen du betaler, men også om skadeoppgjøret og erstatningen du mottar dersom en ulykke inntreffer.

Trenger du hjelp kan du;

-eller ringe oss på 23 20 79 20

Fakta om forsikringen

Dekker rene formueskader (dvs. uten at det er skjedd ting- eller personskade). Kan du bli påført etøkonomisk tap som følge av rådene du gir dinekunder? Da bør du ha en formueskadeforsikring! Den dekker bedriften ved rettslig erstatningsansvar for økonomisk tap påført en annen ved uaktsom handling, samt at den den dekker skadelidtes økonomiske tap 

Fakta om forsikringen

Strengere lovgivning har ført til at styremedlemmer nå kan bli gjort personlig ansvarlige for feil som gjøres i bedriften. Dersom bedriften blir saksøkt av en tredjepart (f.eks. en kunde, bobestyrer el.a.), kan styrets medlemmer bli gjort økonomisk ansvarlige for det tapet som er lidt. En styreansvarsforsikring vil kunne gi økonomisk trygghet mot slike rettslige erstatningskrav, samtidig som at den vil dekke utgifter til juridisk bistand.