Skadeforsikringer

Skadeforsikringer er til for å gi deg et ekstra sikkerhetsnett ved uforutsette hendelser. Med lang og bred kompetanse kan vi hjelpe din bedrift med å finne de riktige forsikringene.

Riktig forsikring handler ikke bare om prisen du betaler, men også om skadeoppgjøret og erstatningen du mottar dersom en ulykke inntreffer.

Trenger du hjelp kan du;

-eller ringe oss på 23 20 79 20

Hva dekker forsikringen

 • Produktansvar: ansvar for skade som skyldes mangler eller skadevoldende egenskaper på produktet bedriften leverer
 • Bedriftsansvar: ansvar for skade som bedriften eller ansatte forårsaker under produksjon eller oppdrag

Fakta om forsikringen

Forsikringen sikrer bedriften mot skade som voldes på tredjepart. Dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for den fysiske skaden som er påført en person eller en gjenstand. I tillegg dekker den det økonomiske tapet som følge av denne skaden. Dersom et erstatningskrav er dekket vil ansvarsforsikringen også dekke rettshjelp ved behandling.

Tilleggsdekninger

 • Ansvar for sprengning nærmere enn 5 meter
 • Ansvar ved graving og pigging
 • Ansvar ved graving, sprengning M.V.
 • Speditøransvar
 • Tilbakekalling

Hva dekker forsikringen

 • Avbruddstap i 12, 18, 24 eller 36 mnd.

Fakta om forsikringen

Forsikringen dekker tapt omsetning hvis bedriften får et opphold i drift som følge av en erstatningsmessig skade. Det tapet som dekkes med en avbruddsforsikring, er forskjellen mellom det resultat som ville vært oppnådd uten skade, og det faktiske resultatet i avtaleperioden. De økonomiske konsekvensene av et avbrudd kan bli store, og denne dekningen kan være avgjørende for om virksomheten klarer å komme i gang igjen.

Tilleggsdekninger

 • Avbrudd ved skade hos leverandør/kunde
 • Lønn til ansatte

Hva dekker forsikringen

 • «All Risk» dekning
 • Gjelder hvor som helst og når som helst

Fakta om forsikringen

Denne forsikringen egner seg til å dekke spesielt verdifulle gjenstander, samt gjenstander man bærer med seg og dermed ikke dekkes av andre forsikringer. Typisk behov for bedrifter kan være GPS og andre måleinstrumenter.

Tilleggsdekning

 • Utleie/utlån

Hva dekker forsikringen

 • Brann, vannskade, innbrudd/hærverk
 • Naturskade
 • Huseieransvar
 • Husleietap
 • Annen bygningsskade

Fakta om forsikringen

Forsikringen gjelder for bygning som benyttes til næringsvirksomhet, og dekker skader på bygning og tapt husleie. Forsikringen omfatter også huseieransvaret som bygningseier har.

Tilleggsdekninger

 • Bygg under oppføring
 • Bensinpumper
 • Tankforsikring

Hva dekker forsikringen

 • Brann, vann, tyveri/hærverk
 • Naturskade

Fakta om forsikringen

Forsikringen omfatter maskiner, inventar og løsøre samt varer. Tilleggsdekninger som rekonstruksjon av datafiler glass, underslag, bygningsmessig innredning, prisstigning o.l. er inkludert.

Hva dekker forsikringen

 • Utførte bygge-, anleggs-, monterings- og installasjonsarbeider
 • Materialer og utstyr
 • Yrkesløsøre, varer, brakker, stillaser, containere mv
 • Plutselig og uforutsett skade
 • Kan også utvides til å omfatte byggherreansvar
 • Naturskade

Fakta om forsikringen

Prosjektforsikringen dekker verdien av de materialer og arbeidstimer som er lagt ned i prosjektet, dersom det skulle inntreffe en erstatningsmessig skade (brann, vann etc) før overlevering til byggherren.

Tilleggsdekninger

 • Brakker og arbeidsutstyr

Hva dekker forsikringen

 • Maskinskade
 • Maskinavbrudd

Fakta om forsikringen

Maskinskade betyr at teknisk/ mekanisk svikt er dekket. En maskin/EDB forsikring gjelder for de fleste typer maskiner og elektronisk utstyr som brukes av produksjons-, service, kontor, og håndverksbedrifter. Forsikringen dekker plutselig og uforutsett ytre og indre skade på de forsikrede maskiner/EDB utstyr. Det er normalt at utstyret er fullt driftsferdig og prøvet. Tegning av maskinforsikring forutsetter at det er tegnet næringslivsforsikring for å dekke skade ved brann, vann, tyveri/hærverk og naturskade.

Tilleggsdekninger

 • Maskinavbrudd
 • Fundamenter
 • Merkostnader ved reparasjon på overtid

Hva dekker forsikringen

 • Ansvar
 • Fører- og passasjerulykke
 • Delkasko
 • Kasko
 • Leiebil
 • Glass
 • Redning

Fakta om forsikringen

Dekker kjøretøy med vekt inntil 3,5 tonn som er registrert eller brukes av firmaet. Vi benytter ikke bonus, men har flåteavtaler med alle våre kunder. Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia.

Tilleggsdekninger

 • Panthaver/utleier IHT. leasingavtale
 • Årsprøvekjennemerke
 • Avbrudd
 • Motor- og girkasseskade
 • Leiebil tilsvarende nytteverdi
 • Bagasjeforsikring
 • Bergingsbil
 • Begrenset identifikasjon
 • Godsansvar
 • Håndverkers verktøy og egne varer
 • Psykologisk førstehjelp
 

Hva dekker forsikringen

 • Ansvar
 • Fører- og passasjerulykke
 • Delkasko
 • Kasko
 • Redning
 • Kan også utvides til også å omfatte godsansvar, maskinskade, avbrudd, kranansvar og hengende gods i kran

Fakta om forsikringen

Dekker kjøretøy med vekt over 3,5 tonn.  Ved brann/tyveri eller kasko er kjøretøyet dekket med inntil den verdien som er oppgitt i forsikringsbeviset.  Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia.

Tilleggsdekninger

 • Panthaver/utleier i henhold til leasingavtale
 • Avbrudd
 • Ansvar for hengende gods i kran
 • Ansvar for skade ved bruk av kran
 • Snøbrøyting
 • Snøplog/brøyteutstyr
 • Tilhenger/semitrailer som tilhører andre
 • Rensing av tank/trommel
 • Bergingsbil
 • Begrenset identifikasjon
 • Godsansvar
 • Psykologisk førstehjelp

Hva dekker forsikringen

 • Brann/tyveri eller kaskoforsikring
 • Erstatning er begrenset til forsikringssummen
 • Kan også gjelde for campingvogn og innredet henger

Fakta om forsikringen

Forsikringen dekker selve hengeren for den verdi som angis i forsikringsbeviset.  Ansvarsforsikring er dekket via trekkvognen.

Tilleggsdekninger

 • Panthaver/utleier i henhold til leasingavtale
 • Årsprøvekjennemerke
 • Avbrudd
 • Tilhenger/semitrailer som tilhører andre
 • Rensing av tank/trommel
 • Godsansvar

Hva dekker forsikringen

 • Ansvar
 • Fører- og passasjerulykke
 • Delkasko
 • Kasko
 • Redning
 • Kan også utvides til også å omfatte godsansvar, maskinskade, avbrudd, kranansvar og hengende gods i kran

Fakta om forsikringen

Dekker alle typer arbeidsmaskiner på hjul eller belter, og tilbehør til disse. Ved brann/tyveri eller kasko er kjøretøyet dekket med inntil den verdien som er oppgitt i forsikringsbeviset.  Forsikringen gjelder i Norden.

Tilleggsdekninger

 • Panthaver/utleier i henhold til leasingavtale
 • Årsprøvekjennemerke
 • Avbrudd
 • Ansvar for hengende gods i kran
 • Ansvar for skade ved bruk av kran
 • Snøbrøyting
 • Snøplog/brøyteutstyr
 • Ervervskjøring og godsansvar
 • Begrenset identifikasjon
 • Godsansvar
 • Psykologisk førstehjelp

Hva dekker forsikringen

 • Ansvar
 • Fører- og passasjerulykke
 • Delkasko
 • Kasko
 • Redning

Fakta om forsikringen

Dekker kjøretøyene moped, motorsykkel, snøscooter, og ATV. Ved brann/tyveri eller kasko er kjøretøyet dekket med inntil den verdien som er oppgitt i forsikringsbeviset.  Forsikringen gjelder i Norden.

Tilleggsdekninger

 • Panthaver/utleier i henhold til leasingavtale
 • Tilhenger
 • Veterankjøretøy

Hva dekker forsikringen

 • Transport av varer inn til bedriften fra hele verden
 • Transport av varer ut fra bedriften til hele verden
 • Kan gjelde alle transportmidler
 • Kan også dekke messer og utstillinger
 • A, B eller C-vilkår, dvs alle farer (A), utvidet transportulykke (B), eller transportulykke (C)

Fakta om forsikringen

Transport kan være et komplisert tema, særlig med tanke på hvor risikoen går over fra selger til kjøper.  Ved hjelp av internasjonale bestemmelser (Incoterms) styres avtalen mellom partene.  Forsikringen dekker det fareområdet som er avtalt, til/fra risikoen etter avtale går over fra selger til kjøper.