Personforsikring

Personforsikring sikrer dine ansatte mot uforutsette hendelser. Unngå økonomiske tap for din bedrift og ansatte. Vi hjelper dere med å finne de riktige forsikringene.

Riktig forsikring handler ikke bare om prisen du betaler, men også om skadeoppgjøret og erstatningen du mottar dersom en ulykke inntreffer.

Trenger du hjelp kan du;

-eller ringe oss på 23 20 79 20

FAKTA OM FORSIKRINGEN

 • Påførte fremtidige merutgifter Inntektstap (tap som allerede er tapt og fremtidige inntekter som følge av skaden / sykdommen)
 • Erstatning for varige mén
 • Erstatning til etterlatte etter dødsfall
Belastningsskader er ikke regnet som yrkesskade.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN

 • Forårsaket av en arbeidsulykke (yrkesskade)
 • Likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven
 • Forårsaket av skadelige stoffer eller arbeidsprosesser
 • Sykdom som er forårsaket av arbeidet
Erstatningsutmåling følger Lov om Yrkesskadeforsikring.

Annen informasjon

Utvidelser

Forsikringen kan utvides til å dekke skade på reise til – og fra arbeid. I tillegg kan det avtales utvidelser (økning i forsikringssummer) av invaliditetsdekningen og høyere forsikringssum på død utover de ordinære dekningene som er pålagt etter loven.

Selvstendig næringsdrivende

Dersom du er selvstendig næringsdrivende må du kjøpe frivillig yrkesskadetrygd i NAV før du kan kjøpe yrkesskadeforsikring. (Innehaver av personlig firma kan medforsikres på den ordinære dekningen til firmaet derom vedkommende arbeider minst 50% av normal arbeidstid i firmaet.)

Den frivillige yrkesskadetrygden sikrer dine grunnleggende behov som f.eks. behandling hos lege eller fysioterapeut på grunn av en yrkesskade.

Yrkesskadeforsikringen er et supplement til de offentlige ytelsene og vil bidra til at du får dekket ditt økonomiske tap etter reglene i Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.

Du finner mer informasjon om frivillig yrkesskadetrygd på nettsidene til NAV.

Ansvar

Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for samtlige ansatte. Dette ifølge Lov om Yrkesskade. På konstateringstidspunktet er forsikringsselskapet ansvarlig for skadekostnader / erstatning. Konstateringstidspunktet er det tidspunktet da vedkommende første gang oppsøkte medisinsk hjelp for skaden eller sykdommen, eller første gang kravet ble meldt til forsikringsgiver. Dersom den skadde eller syke ikke lenger er i arbeid, er forsikringsselskapet til siste arbeidsgiver (etter 01 januar 1991) ansvarlig.

Foreldelsesfristen mot forsikringsgiver er tre år. Fristen begynner å løpe ved slutten av det kalenderåret da arbeidstaker fikk – eller burde ha skaffet seg – nødvendig kunnskap om forholdet som grunngir kravet.

ASP

Vår unike yrkesskadeforsikring er utviklet nettopp for å gi deg litt mindre å bekymre deg for. ASP står for Aktivt Skadereduserende Program, og gir deg en rekke fordeler hvis ulykken skulle være ute.

Les mer om ASP her  

FAKTA OM FORSIKRINGEN

 • Ved en invaliditetsgrad på 14 % utgjør grunnerstatningen 0,75 G. Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningen forholdsmessig slik at 1 % gir 1/14 av 0,75 G.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN

 • For at yrkesskadeforsikringen skal dekke invaliditet, må skaden være mer enn 15%. Skader som gir mindre invaliditetsgrad enn 15% er ikke dekket. Utvidet mèn er en tilleggsdekning som gir rett til erstatning dersom skaden medfører en livsvarig medisinsk invaliditetsgrad fra og med 1 % til og med 14 %.

Om Forsikringen

Forsikringen gir en engangserstatning til den forsikrede når han på grunn av sykdom, ulykkesskade eller annen form for medisinsk årsak mister sin lisens/sertifikat eller nektes fornyelse av lisens/sertifikat.

Vi tilbyr:

 • Skipsfart
 • Offshore

Forsikringen dekker tap av lisens som følge av ulykke eller sykdom. Den gjelder i hele verden, både i fritid og i arbeid.

Fordeler med forsikringen

 • Gir økonomisk trygghet ved sykdom, ulykkesskade eller annen form for medisinsk årsak som medfører tap av, eller blir nektet fornyelse av lisens/helseattest.
 • Forsikring administreres av arbeidsgiver
 • Forsikringen gjelder ulykke/sykdom både på arbeid og i fritid

Fakta om forsikringen

Utvidelsen gir dekning ved ulykke på reise direkte mellom hjem og arbeidssted. Blir arbeidstakeren skadet i en ulykke på vei til eller fra jobb, vil vedkommende ha rett til erstatning etter samme regler som Yrkesskadeforsikringen. Yrkesskadedekningen gjelder for yrkesskader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.” (folketrygdloven § 13-6) Yrkesskadeforsikringen skal, med de unntak som følger av § 11, dekke skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden (Yrkesskadeforsikringsloven § 10)

Hva dekker forsikringen

 • Påførte fremtidige merutgifter
 • Inntektstap (tap som allerede er tapt og fremtidige inntekter som følge av skaden / sykdommen
 • Erstatning for varige mén
 • Erstatning til etterlatte etter dødsfall
Erstatningsutmåling følger Lov om Yrkesskadeforsikring.

Fakta om forsikringen

Gruppelivsforsikringen dekker død uansett årsak, og utbetales til etterlatte. Forsikringen kan omfatte alle ansatte eller navngitte personer i bedriften.
 Erstatningens størrelse er valgfri.

Hva dekker forsikringen

 • Forsikringen utbetales ved dødsfall uansett årsak.
 • Dersom den ansatte dør, utbetales et engangsbeløp til de etterlatte.
 • Forsikringen kan omfatte alle ansatte i bedriften eller grupper av ansatte.

Annen informasjon

Utvidelser

Det er mulig å utvide forsikringene til å omfatte ektefelle eller samboer. Det finnes også mulighet for å utvide forsikringen med barnetillegg, noe som gir en ekstra utbetaling til barnet dersom forsørgeren dør.

Fakta om forsikringen

En nøkkelmannsforsikring tegnes av bedriften for å forhindre store økonomiske tap ved frafall av nøkkelpersoner. Dersom forsikrede dør, vil forsikringssummen utbetales til bedriften. Erstatningens størrelse er valgfri.

Hva dekker forsikringen

 • Forsikringen utbetales til bedriften ved dødsfall uansett årsak.
 • Forsikringen omfatter nøkkelpersoner i bedriften.
 • Forsikringen kan omfatte flere nøkkelpersoner.

Annen informasjon

For bedrifter som ønsker nøkkelmannsforsikring må egenerklæringen fylles ut og sendes. Denne vil danne grunnlag for et forsikringstilbud fra oss.

Fakta om forsikringen

Sykelønnsforsikring sikrer at bedriften får kompensasjon for lønnsutgiftene til langtidssykemeldte ved 100% sykmelding. 
Forsikringen kan dekkes for bruttolønn, inkludert feriepenger, hvis lønnen overstiger 6G (refusjonsbeløpet fra folketrygden).

Hva dekker forsikringen

Folketrygden dekker lønn opp til 6G. Sykelønnsforsikringen dekker lønnsutbetalinger utover 6G i en avtalt periode. Erstatningen avhenger av størrelsen på dagpengene til den ansatte på sykemeldingstidspunktet og uføregraden sykdommen eller skaden gir. Normal erstatningstid er på 360 dager og utbetalingen skjer etter utløp av avtalt karenstid. Dette betyr at sykemeldte ikke får erstatning for de avtalte karensdagene.

Annen informasjon

For bedrifter som ønsker sykelønnsforsikring for 10 eller flere ansatte, er det ikke nødvendig å innhente helseopplysninger. Det kreves kun en arbeidsdyktighetserklæring fra ledelsen. For firmaer med færre enn 10 ansatte, må egenerklæringen fylles ut og sendes. Dette vil danne grunnlag for et forsikringstilbud fra oss.

Fakta om forsikringen

Ved varig arbeidsuførhet, kan inntekten bli kraftig redusert. Uførekapital gir økonomisk trygghet hvis skadelidte ikke kan jobbe lenger. Erstatningen er en engangsutbetaling, og det er valgfritt hva pengene brukes til.

Hva dekker forsikringen

Erstatningen kommer til utbetaling ved varig ervervsmessig uførhet over 50%. Størrelsen på engangserstatningen fastsettes etter forsikringssum, uføregrad og alder. Forsikringen utbetales ved en uføregrad på mer enn 50 prosent. Uførheten må ha vart i minst to år. I visse tilfeller kan uførheten bli bedømt varig på et tidligere tidspunkt.

Fakta om forsikringen

Annen sykdom gir dine ansatte erstatning ved sykdom som ikke dekkes av en vanlig yrkesskadeforsikring. Forsikringen kan gi utbetaling ved varig arbeidsuførhet og/eller varig medisinsk invaliditet. Erstatning gis ved varig ervervsmessig uførhet over 50%. Størrelsen på erstatningen fastsettes i forhold til uføregraden, alder og inntekt.

Hva dekker forsikringen

Forsikringen dekker ervervsmessig uførhet og medisinsk invaliditet som skyldes sykdom som ikke er å anse som yrkessykdom. Den er et nyttig tillegg til yrkesskadeforsikringen.

Fakta om forsikringen

Helseforsikringen garanterer rask behandling når sykdom inntreffer. Alt du trenger er en henvisning fra legen din. Vårt omfattende sykehusnettverk og tilgang på spesialister i inn- og utland, garanterer behandling på de beste private sykehusene. Forsikringen tilbys i samarbeid med Storebrand, og du kan finne mer detaljert informasjon om forsikringen på Storebrand sine nettsider.

Hva dekker forsikringen

Helseforsikring dekker hele behandlingskostnaden uansett hvor enkelt eller komplisert behandlingen er. Det er ingen øvre grense på kostnader knyttet til behandling. Oppfølging skjer både under og etter behandling.

Fakta om forsikringen

En Kollektiv ulykkesforsikring gir dine ansatte økonomisk erstatning for påførte skader etter en ulykke. Forsikringen sikrer trygghet for ansatte og etterlatte ved medisinsk invaliditet eller død. Den utbetales som en engangserstatning til skadelidte eller etterlatte. Det er anledning til å omfatte hele familien i forsikringen.

Hva dekker forsikringen

En ulykke kan skje på arbeidsstedet eller i fritiden. Kollektiv ulykkesforsikring dekker varig medisinsk invaliditet og/eller død som skyldes ulykke i arbeidstid og/eller fritid. Forsikringen gir dekning utover lovbestemt yrkesskade- og fritidsulykkesforsikring.

Fakta om forsikringen

Med fritidsulykkeforsikring kan du trygge dine ansattes økonomiske fremtid hvis en ulykke skjer på fritiden. Forsikringen dekker invaliditet og uførhet, en utbetaling på 15G ved død kan legges til. Forsikringen gjelder i fritid.

Hva dekker forsikringen

Forsikringen dekker tap i fremtidig inntekt, dersom skadelidte blir 100% varig ervervsufør grunnet ulykke fritiden. Ved lavere uføregrad enn 100% reduseres erstatningen tilsvarende. Forsikringen dekker medisinsk invaliditet og død, som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen. Med tap i fremtidig inntekt menes: Tapt evne til å tjene til livets opphold. Tap i fremtidig erverv inkluderer tapt inntekt og merutgifter. Med ménerstatning menes: Varig medisinsk invaliditet som følge av skade på kroppen. Graden av invaliditet er avhengig av skadens omfang, og fastsettes etter Arbeids- og sosialdepartementet

Hva dekker forsikringen

Dette er en reiseforsikring som bedriften dekker på vegne av en spesifikk ansatt eller en definert gruppe av ansatte. Forsikringen kan enten være en ren tjenestereiseforsikring eller en reiseforsikring som også dekker fritidsreiser og familiemedlemmer. Matrix har en distribusjonsavtale med Gouda Reiseforsikring AS og formidler både Business Flex Standard og Business Flex super. Ved ønske om deklarasjonsavtale med antall reisedøgn kan dette avtales særskilt.

Fakta om forsikringen

Reiseforsikringen dekker reisegods, reisesyke, reiseulykke, hjemtransport, hjemkallingsutgifter, reiseavbrudd, privatansvar, rettshjelp og forsinkelse, samt avbestilling. Det står oppført i ditt forsikringsbevis om dekningen er en Flex standard eller en Flex super, samt om forsikringen dekker fritidsreiser og familiemedlemmer. Fullstendig og oppdatert dekningsmatrise finner du på Gouda Reiseforsikring eller ved å kontakte post@gouda.no.