FAKTA OM FORSIKRINGEN

  • Ved en invaliditetsgrad på 14 % utgjør grunnerstatningen 0,75 G. Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningen forholdsmessig slik at 1 % gir 1/14 av 0,75 G.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN

  • For at yrkesskadeforsikringen skal dekke invaliditet, må skaden være mer enn 15%. Skader som gir mindre invaliditetsgrad enn 15% er ikke dekket. Utvidet mèn er en tilleggsdekning som gir rett til erstatning dersom skaden medfører en livsvarig medisinsk invaliditetsgrad fra og med 1 % til og med 14 %.