Fakta om forsikringen

Utvidelsen gir dekning ved ulykke på reise direkte mellom hjem og arbeidssted. Blir arbeidstakeren skadet i en ulykke på vei til eller fra jobb, vil vedkommende ha rett til erstatning etter samme regler som Yrkesskadeforsikringen.
Yrkesskadedekningen gjelder for yrkesskader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.” (folketrygdloven § 13-6)

Yrkesskadeforsikringen skal, med de unntak som følger av § 11, dekke skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden (Yrkesskadeforsikringsloven § 10)

Hva dekker forsikringen

  • Påførte fremtidige merutgifter
  • Inntektstap (tap som allerede er tapt og fremtidige inntekter som følge av skaden / sykdommen
  • Erstatning for varige mén
  • Erstatning til etterlatte etter dødsfall

Erstatningsutmåling følger Lov om Yrkesskadeforsikring.