Fakta om forsikringen

Med fritidsulykkeforsikring kan du trygge dine ansattes økonomiske fremtid hvis en ulykke skjer på fritiden. Forsikringen dekker invaliditet og uførhet, en utbetaling på 15G ved død kan legges til.

Forsikringen gjelder i fritid.

Hva dekker forsikringen

Forsikringen dekker tap i fremtidig inntekt, dersom skadelidte blir 100% varig ervervsufør grunnet ulykke fritiden. Ved lavere uføregrad enn 100% reduseres erstatningen tilsvarende. Forsikringen dekker medisinsk invaliditet og død, som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen.

Med tap i fremtidig inntekt menes:
Tapt evne til å tjene til livets opphold. Tap i fremtidig erverv inkluderer tapt inntekt og merutgifter.

Med ménerstatning menes:
Varig medisinsk invaliditet som følge av skade på kroppen. Graden av invaliditet er avhengig av skadens omfang, og fastsettes etter Arbeids- og sosialdepartementet