Rørentreprenørene i Norge

Rørentreprenørene Norge og Matrix Insurance AS hadde 25 års jubileum i 2017!

Jeg oppfordrer samtlige medlemmer å ta kontakt med vår solide samarbeidsleverandør for å sjekke om dette kan medføre besparelser for deres bedrift.

Rørentreprenørene i Norge

Rørentreprenørene Norge

RørNorgeForsikring

Daniel Bakketeig

Kontakt meg for en uforpliktende prat om dine forsikringer.
Her er mitt telefonnummer 95 83 60 69!
Eller legg igjen ditt nummer nedenfor.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vårt kompetansesenter

I Matrix finner du 16 personer med lang erfaring innen alle former for forsikring og garantier. Vår kompetanse er viktig for deg og dine ansatte for at du får riktig forsikringer til lavest mulig pris.

Hva passer din bedrift?

Ingen bedrifter har like forsikringsbehov. Det finnes forsikringer som alle må ha, noen som de fleste bør ha og endel som man kan kjøpe. Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe dere med å velge de riktige forsikringene for å dekke deres forsikringsbehov.

Informasjon

Matrix Insurance AS er stolte av å ha med store og solide aktører. Vår forsikringsgiver på yrkesskadeforsikring er Lloyd’s Insurance Company S.A., og er A rated.

Som Rørentreprenørene Norge-medlem har du tilgang til
unike medlemsfordeler!

Personforsikring

Yrkesskade

FAKTA OM FORSIKRINGEN

 • Påførte fremtidige merutgifter Inntektstap (tap som allerede er tapt og fremtidige inntekter som følge av skaden / sykdommen)
 • Erstatning for varige mén
 • Erstatning til etterlatte etter dødsfall
Belastningsskader er ikke regnet som yrkesskade.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN

 • Forårsaket av en arbeidsulykke (yrkesskade)
 • Likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven
 • Forårsaket av skadelige stoffer eller arbeidsprosesser
 • Sykdom som er forårsaket av arbeidet

Erstatningsutmåling følger Lov om Yrkesskadeforsikring.

Annen informasjon

Utvidelser

Forsikringen kan utvides til å dekke skade på reise til – og fra arbeid. I tillegg kan det avtales utvidelser (økning i forsikringssummer) av invaliditetsdekningen og høyere forsikringssum på død utover de ordinære dekningene som er pålagt etter loven.

Selvstendig næringsdrivende

Dersom du er selvstendig næringsdrivende må du kjøpe frivillig yrkesskadetrygd i NAV før du kan kjøpe yrkesskadeforsikring. (Innehaver av personlig firma kan medforsikres på den ordinære dekningen til firmaet derom vedkommende arbeider minst 50% av normal arbeidstid i firmaet.)

Den frivillige yrkesskadetrygden sikrer dine grunnleggende behov som f.eks. behandling hos lege eller fysioterapeut på grunn av en yrkesskade.

Yrkesskadeforsikringen er et supplement til de offentlige ytelsene og vil bidra til at du får dekket ditt økonomiske tap etter reglene i Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.

Du finner mer informasjon om frivillig yrkesskadetrygd på nettsidene til NAV.

Ansvar

Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for samtlige ansatte. Dette ifølge Lov om Yrkesskade.

På konstateringstidspunktet er forsikringsselskapet ansvarlig for skadekostnader / erstatning. Konstateringstidspunktet er det tidspunktet da vedkommende første gang oppsøkte medisinsk hjelp for skaden eller sykdommen, eller første gang kravet ble meldt til forsikringsgiver. Dersom den skadde eller syke ikke lenger er i arbeid, er forsikringsselskapet til siste arbeidsgiver (etter 01 januar 1991) ansvarlig.

Foreldelsesfristen mot forsikringsgiver er tre år. Fristen begynner å løpe ved slutten av det kalenderåret da arbeidstaker fikk – eller burde ha skaffet seg – nødvendig kunnskap om forholdet som grunngir kravet.

ASP

Vår unike yrkesskadeforsikring er utviklet nettopp for å gi deg litt mindre å bekymre deg for. ASP står for Aktivt Skadereduserende Program, og gir deg en rekke fordeler hvis ulykken skulle være ute.

Les mer om ASP her

 

Fritidsulykke

Fakta om forsikringen

Med fritidsulykkeforsikring kan du trygge dine ansattes økonomiske fremtid hvis en ulykke skjer på fritiden. Forsikringen dekker invaliditet og uførhet, en utbetaling på 15G ved død kan legges til. Forsikringen gjelder i fritid.

Hva dekker forsikringen

Forsikringen dekker tap i fremtidig inntekt, dersom skadelidte blir 100% varig ervervsufør grunnet ulykke fritiden. Ved lavere uføregrad enn 100% reduseres erstatningen tilsvarende. Forsikringen dekker medisinsk invaliditet og død, som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen.

Med tap i fremtidig inntekt menes:

Tapt evne til å tjene til livets opphold. Tap i fremtidig erverv inkluderer tapt inntekt og merutgifter.

Med ménerstatning menes:

Varig medisinsk invaliditet som følge av skade på kroppen. Graden av invaliditet er avhengig av skadens omfang, og fastsettes etter Arbeids- og sosialdepartementet

Utvidet mèn 1 - 14.99%

FAKTA OM FORSIKRINGEN

 • Ved en invaliditetsgrad på 15 % utgjør grunnerstatningen 0,75 G. Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningen forholdsmessig slik at 1 % gir 1/15 av 0,75 G.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN

 • For at yrkesskadeforsikringen skal dekke invaliditet, må skaden være mer enn 15%. Skader som gir mindre invaliditetsgrad enn 15% er ikke dekket. Utvidet mèn er en tilleggsdekning som gir rett til erstatning dersom skaden medfører en livsvarig medisinsk invaliditetsgrad fra og med 1 % til og med 14,99 %.

Hjem / Arbeid

Fakta om forsikringen

Utvidelsen gir dekning ved ulykke på reise direkte mellom hjem og arbeidssted. Blir arbeidstakeren skadet i en ulykke på vei til eller fra jobb, vil vedkommende ha rett til erstatning etter samme regler som Yrkesskadeforsikringen.

Yrkesskadedekningen gjelder for yrkesskader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.” (folketrygdloven § 13-6)

Yrkesskadeforsikringen skal, med de unntak som følger av § 11, dekke skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden (Yrkesskadeforsikringsloven § 10)

Hva dekker forsikringen

 • Påførte fremtidige merutgifter
 • Inntektstap (tap som allerede er tapt og fremtidige inntekter som følge av skaden / sykdommen
 • Erstatning for varige mén
 • Erstatning til etterlatte etter dødsfall

Erstatningsutmåling følger Lov om Yrkesskadeforsikring.

Gruppeliv

Fakta om forsikringen

Gruppelivsforsikringen dekker død uansett årsak, og utbetales til etterlatte. Forsikringen kan omfatte alle ansatte eller navngitte personer i bedriften.
 Erstatningens størrelse er valgfri.

Hva dekker forsikringen

 • Forsikringen utbetales ved dødsfall uansett årsak.
 • Dersom den ansatte dør, utbetales et engangsbeløp til de etterlatte.
 • Forsikringen kan omfatte alle ansatte i bedriften eller grupper av ansatte.

Annen informasjon

Utvidelser

Det er mulig å utvide forsikringene til å omfatte ektefelle eller samboer. Det finnes også mulighet for å utvide forsikringen med barnetillegg, noe som gir en ekstra utbetaling til barnet dersom forsørgeren dør.

Sykelønn

Fakta om forsikringen

Sykelønnsforsikring sikrer at bedriften får kompensasjon for lønnsutgiftene til langtidssykemeldte ved 100% sykmelding. 
Forsikringen kan dekkes for bruttolønn, inkludert feriepenger, hvis lønnen overstiger 6G (refusjonsbeløpet fra folketrygden).

Hva dekker forsikringen

Folketrygden dekker lønn opp til 6G. Sykelønnsforsikringen dekker lønnsutbetalinger utover 6G i en avtalt periode. Erstatningen avhenger av størrelsen på dagpengene til den ansatte på sykemeldingstidspunktet og uføregraden sykdommen eller skaden gir. Normal erstatningstid er på 360 dager og utbetalingen skjer etter utløp av avtalt karenstid. Dette betyr at sykemeldte ikke får erstatning for de avtalte karensdagene.

Annen informasjon

For bedrifter som ønsker sykelønnsforsikring for 10 eller flere ansatte, er det ikke nødvendig å innhente helseopplysninger. Det kreves kun en arbeidsdyktighetserklæring fra ledelsen. For firmaer med færre enn 10 ansatte, må egenerklæringen fylles ut og sendes. Dette vil danne grunnlag for et forsikringstilbud fra oss.

Uførekapital

Fakta om forsikringen

Ved varig arbeidsuførhet, kan inntekten bli kraftig redusert. Uførekapital gir økonomisk trygghet hvis skadelidte ikke kan jobbe lenger. Erstatningen er en engangsutbetaling, og det er valgfritt hva pengene brukes til.

Hva dekker forsikringen

Erstatningen kommer til utbetaling ved varig ervervsmessig uførhet over 40%. Størrelsen på engangserstatningen fastsettes etter forsikringssum, uføregrad og alder. Forsikringen utbetales ved en uføregrad på mer enn 40 prosent. Uførheten må ha vart i minst to år. I visse tilfeller kan uførheten bli bedømt varig på et tidligere tidspunkt.

Annen sykdom

Fakta om forsikringen

Annen sykdom gir dine ansatte erstatning ved sykdom som ikke dekkes av en vanlig yrkesskadeforsikring. Forsikringen kan gi utbetaling ved varig arbeidsuførhet og/eller varig medisinsk invaliditet. Erstatning gis ved varig ervervsmessig uførhet over 40%. Størrelsen på erstatningen fastsettes i forhold til uføregraden, alder og inntekt.

Hva dekker forsikringen

Forsikringen dekker ervervsmessig uførhet og medisinsk invaliditet som skyldes sykdom som ikke er å anse som yrkessykdom. Den er et nyttig tillegg til yrkesskadeforsikringen.

Helseforsikring

Fakta om forsikringen

Helseforsikringen garanterer rask behandling når sykdom inntreffer. Alt du trenger er en henvisning fra legen din. Vårt omfattende sykehusnettverk og tilgang på spesialister i inn- og utland, garanterer behandling på de beste private sykehusene. Forsikringen tilbys i samarbeid med Storebrand, og du kan finne mer detaljert informasjon om forsikringen på Storebrand sine nettsider.

Hva dekker forsikringen

Helseforsikring dekker hele behandlingskostnaden uansett hvor enkelt eller komplisert behandlingen er. Det er ingen øvre grense på kostnader knyttet til behandling. Oppfølging skjer både under og etter behandling.

Kollektiv ulykke

Fakta om forsikringen

En Kollektiv ulykkesforsikring gir dine ansatte økonomisk erstatning for påførte skader etter en ulykke. Forsikringen sikrer trygghet for ansatte og etterlatte ved medisinsk invaliditet eller død. Den utbetales som en engangserstatning til skadelidte eller etterlatte. Det er anledning til å omfatte hele familien i forsikringen.

Hva dekker forsikringen

En ulykke kan skje på arbeidsstedet eller i fritiden. Kollektiv ulykkesforsikring dekker varig medisinsk invaliditet og/eller død som skyldes ulykke i arbeidstid og/eller fritid. Forsikringen gir dekning utover lovbestemt yrkesskade- og fritidsulykkesforsikring.

Garanti

Byggsikkerhetsgaranti

Garantien

Garantien er en sikkerhet for den som kjøper en bolig og er regulert i bustadsoppforinglova. Som entreprenør skal man stille garanti under byggeperioden, og inntil fem år etter ferdigstilling. Med byggsikkerhetsgaranti betaler man kun en engangskostnad for polisen.

Garantien erstatter depositumskravet eller bankgarantikravet som følger en av følgende forhold:

 • Bustadoppføringslova
 • 47 garantier
 • 12 garantier
 • Garantikrav fra husbygger til hovedentreprenør (normalt NS8405/-06/-07)
 • Garantikrav fra hovedentreprenør til under entreprenør (normalt NS8415/-16/-17)
 • Garantikrav fra underentreprenør til hovedentreprenør (normalt NS8415/-16/-17)
 • Andre byggsikkerhetsgarantier som følger av kontrakt mellom to parter

Fordeler

Byggsikkerhetsgaranti er et supplement til bankgarantier, men har følgende fordeler:

 • Billig i forhold til bankgarantier
 • Belaster ikke kreditt-grenser
 • Skal ikke underskrives av bedriften og er derfor også tidsbesparende
 • Tar ikke pant i verdier
 • Bistår til å frigjøre tilgjengelig investFeringskapital
 • Betales som en engangskostnad for hele garantiperioden og kan derfor lettere tas som en prosjektkostnad

Annen informasjon

En Byggsikkerhetsgaranti utstedes pr prosjekt/eiendomssalg, og dekker kravet til å stille en garanti for et arbeid. Garantidokumentet som utstedes av oss er elektronisk signert, følger alle lovkrav og kan videresendes til mottaker pr epost.

Skattetrekksgaranti

Matrix tilbyr skattetrekksgaranti på inntil 5.000.000 kroner pr bedrift, og garantien må dekke litt mer enn det beløp som betales til kemneren hver annen måned. Skattetrekksgarantien utstedes til kemneren og fornyes årlig, men den hefter ikke i balansen.


Husleiegaranti

Husleiegaranti gir en leietaker mulighet til å dekke sine forpliktelser i henhold til leiekontrakten uten å belaste tilgjengelig kredittramme i bank, deponere kontanter i bank eller på annen måte blokkere bruk av frie midler.

Pensjonsforsikring

Pensjonsforsikring

En god innskuddspensjon er verdifullt for de ansatte, og hjelper bedriften din å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft.

I en innskuddsbasert pensjonsordning setter bedriften inn et sparebeløp på en pensjonskonto til hver enkelt ansatt. Pensjonspengene investeres i fond. Sparebeløpet må være mellom 2 og 7 prosent av lønn mellom 1G og 12G.

Alle ansatte over 20 år og som jobber i minst 20 prosent stilling (i året), skal være med i pensjonsordningen.

Denne forsikringen tilbys i samarbeid med Storebrand, og du kan finne mer informasjon på Storebrands nettsider om innskuddspensjon.

Fordeler

Forsikringen gir mye fordeler til bedriftens ansatte. Forsikringen inkluderer bland annet:

 • Pensjonsordningen er enkel og oversiktlig, både for bedriften og de ansatte.
 • Det er enkelt og effektivt å administrere pensjonsordningen gjennom Bedriftsportalen.
 • Pensjonsinnskuddene gir bedriften inntektsfradrag og er skattefrie for de ansatte.
 • Kostnadene er forutsigbare for bedriften.
 • Regnskapsføringen er oversiktlig og det er ingen pensjonsforpliktelser som skal balanseføres.
 • De ansatte får god oversikt gjennom oversiktlige nettløsninger, og kan enkelt velge hvordan pensjonspengene skal investeres.

Valgfrie forsikringer

Alle bedrifter må etablere innskuddsfritak i pensjonsordningen. Denne forsikringen sikrer at Storebrand fortsetter å innbetale penger til pensjonsordningen dersom den ansatte blir ufør. I tillegg er det mulig å knytte følgende valgfrie forsikringer til innskuddspensjonen:

 • Uførepensjon gir månedlig utbetaling til de som blir uføre
 • Barnepensjon gir månedlige utbetalinger til gjenlevende barn frem til barnet fyller 18 eller 21 år.