Alpha Insurance, Harbour House

Erstatningsutbetalingen i en yrkesskadesak fra konkursboet til Alpha Insurance A/S.

Fra Finanstilsynet:

“Garantiordningen for skadeforsikring forskutterte 13. desember 2019 erstatningsutbetalingen i en yrkesskadesak fra konkursboet til Alpha Insurance A/S. 

Forskutteringen er gjort i den første saken som er ferdigbehandlet av konkursboet, og er gjort i henhold til vedtak av garantiordningens styre av 25. juni 2018 og i tråd med avtale mellom garantiordningen og boet av 17. desember 2018. Garantiordningen for skadeforsikring vil etter finansforetaksloven § 20A-6 tredje ledd tre inn i skadelidtes krav mot konkursboet.

Garantiordningen er fortsatt av den oppfatning at den danske Garantifonden for skadeforsikringsselskaber i utgangspunktet er ansvarlig for alle norske skadelidte etter yrkesskadeforsikringspoliser. Dette synspunktet forfølges rettslig i Danmark.”

Siste informasjon vedrørende Alpha Insurance

Spørsmål og svar finner du her