Uførekapital


Dekker varig ervervsmessig uførhet som skyldes ulykke eller sykdom.

Fakta om forsikringen

Ved varig arbeidsurførhet som følge av ulykke eller sykdom er det vanlig at inntekten for mange blir kraftigt redusert. Uførekapital gir økt økonomisk sikkerhet hvis du ikke kan jobbe lenger. Erstattingen er en engangsutbetaling som du selv kan velge hva du vil bruke den til.

Hva dekker forsikringen?

Erstatning gis ved varig ervervsmessig uførhet over 50%. Størrelsen på engangserstatningen fastsettes i forhold til forsikringssum, uføregrad og alder.
Forsikringen utbetales hvis du blir mer enn 50 prosent arbeidsufør. Denne uførheten må ha vart i to år, eventuelt at den på et tidligere tidspunkt har blitt bedømt varig.

 

Be om tilbud

  • Org. nr.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Livs- og ulykkesforsikringer som du selv eller arbeidsgiveren din har tegnet, og som gjelder for denne type skade, utbetales i tillegg til erstatningen fra yrkesskadeforsikringen. Det samme gjelder ytelser fra folketrygden.

Erstatningsutmålingen skjer i stor grad etter standardiserte regler, og fastsettes i forhold til grunnbeløpet i folketrygden og den skadelidtes alder.

Størrelsen av uførekapitalen er den forsikringssum som i henhold til forsikringsavtalen og forsikringsbeviset er fastsatt for forsikrede på det tidspunkt arbeidsuførheten inntreffer.

Engangsutbetaling ved forsikredes varige arbeidsuførhet.

Ulykker/sykdommer  påført til/fra arbeid dekkes av denne forsikringen, dette dekkes ikke av yrkesskadeforsikringen.

Dekker varig arbeidsuførhet utover 50%  som skyldes ulykke eller sykdom.

Forsikringspremien regnes ut basert på antall ansatte, og skal innberettes som lønn på den enkelte.

Forsikringen omfatter alle ansatte eller navngitte personer i bedriften.

Load More

Meld skade

Når en skade inntreffer, eller et tap oppstår, skal dette håndteres på best mulig måte. Vi har høye krav til skadebehandling og benytter den beste ekspertise på området for å sikre korrekt resultat.

Skademeldingsskjema

Når du fyller ut skademeldingsskjemaet er det viktig å gi en så detaljert beskrivelse som mulig. Alle opplysninger behandles fortrolig.

Fremgangsmåte:

  1. Klikk på skademeldingen.
  2. Skriv ut skademeldingen eller fyll inn rett informasjon i dokumentet.
  3. Alt sendes til skade@matrixinsurance.no eller Matrix Insurance AS, Rådhusgaten 11, 0151 Oslo.(Merk Skade)

 

Kontakt oss

Kontakt Forening

Reidar Meinsted

Daglig leder

Telefon: +47 23 20 79 53

Epost: reidar@matrixinsurance.no

Daniel Bakketeig

Salgssjef

Telefon: +47 23 20 79 61

Epost: daniel@matrixinsurance.no

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

 

Postadresse:
Postboks 5485, Majorstuen, 0305 Oslo.

Telefon:
+47 23 08 75 00

Epost:
firmapost@eba.no

Web:
http://www.eba.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

EBA Forsikring

EBA Forsikring