Kollektiv ulykke


En Kollektiv ulykkesforsikring gir dine ansatte en økonomisk erstatning for påførte skader etter en ulykke.

Om forsikringen

En Kollektiv ulykkesforsikring gir dine ansatte en økonomisk erstatning for påførte skader etter en ulykke. Den utbetales som en engangserstatning til den skadelidte eller de etterlatte.
Forsikringen sikrer trygghet for ansatte ved uførhet som skyldes ulykke.

I tillegg sikres etterlatte ved død. Det utbetales et engangsbeløp til den forsikredes ektefelle eller samboer. Du kan selv velge om forsikringen skal gjelde hele døgnet eller kun i arbeids tid eller fritid.

Hva dekker forsikringen?

En ulykke kan skje på arbeidsstedet eller i fritiden. Kollektiv ulykkesforsikring dekker varig medisinsk invaliditet og/eller død som skyldes ulykke i arbeidstid og/eller fritid. Forsikringen gir dekning utover lovbestemt yrkesskade- og fritidsulykkesforsikring

 

Be om tilbud

  • Org. nr.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Yrkesskadeforsikringen gir en erstatning på 4,5*G v/100% medisinsk invaliditet. Er invaliditetsgraden lavere enn 100% reduseres erstatningen tilsvarende (er invaliditetsgraden lavere enn 15% utbetales ingen erstatning). En erstatning på 4,5*G synes å være for lav til å f.eks. bygge om huset til rullestolbruk, og kollektiv ulykkesforsikring kan tegnes for å øke erstatningen til et akseptabelt nivå. Alle skader som gir varig medisinsk invaliditet på 1% eller mer, gir erstatning under en kollektiv ulykkesforsikring.

Det finnes unntak hvor forsikringen ikke dekker. Dette er dersom man foretar seg spesielt risikoutsatte ting som f.eks. boksing, karate, fjellklatring osv.

JA, ektefelle/barn dekkes til samme pris som for arbeidstakeren.

JA. Tidligere har kollektiv ulykkesforsikring blitt tariffert med utgangspunkt i hvilke fareklasser de ansatte er plassert i. Den kollektive ulykkesforsikring innebærer imidlertid at premien er lik uansett fareklasse. For bedrifter med ansatte i høye fareklasser betyr dette en formidabel premiebesparelse.

JA, det er opp til bedriften å velge forsikringssum for de ansatte. Det er valgfritt om bedriften skal tegne både invaliditets- og dødsfallforsikring, eller bare en av forsikringsformene.

Ved dødsfall utbetales den avtalte forsikringssummen for død til avdødes ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament.

JA! Nødvendige behandlings-utgifter dekkes med inntil 5 % av den avtalte forsikringssummen etter en ulykkesskade. Her er det ingen krav om varig medisinsk invaliditet.

Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales den avtalte forsikringssummen for invaliditet. Alle skader som gir varig medisinsk invaliditet på 1 % eller mer, gir utbetaling. Graden av invaliditet avhenger blant annet av hvilken kroppsdel som blir skadet. F. eks. vil tap av høyre tommel gi utbetalinger på 25 % av forsikringssummen.

Load More

Meld skade

Når en skade inntreffer, eller et tap oppstår, skal dette håndteres på best mulig måte. Vi har høye krav til skadebehandling og benytter den beste ekspertise på området for å sikre korrekt resultat.

Skademeldingsskjema

Når du fyller ut skademeldingsskjemaet er det viktig å gi en så detaljert beskrivelse som mulig. Alle opplysninger behandles fortrolig.

Fremgangsmåte:

  1. Klikk på skademeldingen.
  2. Skriv ut skademeldingen eller fyll inn rett informasjon i dokumentet.
  3. Alt sendes til skade@matrixinsurance.no eller Matrix Insurance AS, Rådhusgaten 11, 0151 Oslo.(Merk Skade)

 

Kontakt oss

Kontakt Forening

Reidar Meinsted

Daglig leder

Telefon: +47 23 20 79 53

Epost: reidar@matrixinsurance.no

Daniel Bakketeig

Salgssjef

Telefon: +47 23 20 79 61

Epost: daniel@matrixinsurance.no

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

 

Postadresse:
Postboks 5485, Majorstuen, 0305 Oslo.

Telefon:
+47 23 08 75 00

Epost:
firmapost@eba.no

Web:
http://www.eba.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

EBA Forsikring

EBA Forsikring