Helseforsikring


Med en helseforsikring hjelper vi deg og dine ansatte raskt tilbake i arbeid om noe skulle skje. Forsikringen dekker et vidt spenn; fra psykolog og fysioterapi til hjerte- og kreftbehandling.

Om forsikringen

Helseforsikringen garanterer deg og dine ansatte rask behandling når sykdom inntreffer. Alt du trenger er en henvisning fra legen din. Vårt omfattende sykehusnettverk og tilgang på spesialister i inn- og utland, sikrer dere behandling på de beste private sykehusene.
Forsikringen tilbys i samarbeid med Storebrand, og du kan finne mer detaljert informasjon om forsikringen på Storebrand sine nettsider.

Du ken velge mellom tre dekkinger: Topp, Pluss og Basis.

Hva dekker forsikringen?

dekker hele behandlingskostnaden uansett hvor enkelt eller komplisert inngrepet er. Det er ingen øvre grense på kostnader knyttet til behandling og det er heller ingen egenandel. Oppfølging skjer både under og etter behandling.

Be om tilbud

  • Org. nr.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Forsikringen gir deg rett til å kreve erstatning for påførte utgifter og lidt økonomisk tap, sannsynlig økonomisk tap i fremtiden, og mènerstatning. Ved dødsfall vil de etterlatte, som avdøde helt eller delvis forsørget, ha krav på erstatning for forsørgertap. Erstatning for “tort og svie” kan ikke kreves av yrkesskadeforsikringen.

Erstatningsutmålingen skjer i stor grad etter standardiserte regler, og fastsettes i forhold til grunnbeløpeti folketrygden og den skadelidtes alder og lønnsinntekt.

Når det gjelder medisinsk invaliditet er det fastsatt invaliditetsgrader som alle forsikringsselskapene følger.Invaliditetstabellen er tilgjengelig under “ord og utrykk” på hjelpmenyen. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes uavhengig av yrke eller arbeidsevne.

Påførte utgifter erstattes individuelt -Fremtidige utgifter beregnes på grunnlag av skadelidtes alder og størrelsen på de årlige utgifter -Inntektstap frem til oppgjørstidpunktet erstattes individuelt -Tap av fremtidige inntekter erstattes med grunnerstatning. Ved beregningen tas hensyn til vedkommendes inntekt og alder på skadetidspunktet -Mènerstatning skal dekke varig og betydelige skade av medisinsk art. Den fastsettes i forhold til grunnerstatningen og skadelidtes alder. -Ektefelle/samboer har krav på 15G i forsørgertap. Erstatningen reduseres hvis avdøde var mer enn 45 år. -Barn får erstatning i forhold til alder, etter en synkende skala fra 1 til 19 år, slik at ettåringen har krav på 6,5 G i erstatning, mens nittenåringen får 1G.

G er folketrygdens grunnbeløp. Mange av folketrygdens ytelser er knyttet til grunnbeløpet (G) som Stortinget regulerer hvert år, vanligvis pr 1.5. Du finner oversikt over hva grunnbeløpet er under ”ord og uttrykk” på hjelpmenyen.

Nei! Yrkesskadeforsikringen gjelder heller ikke reise mellom hjem og første/siste arbeidssted.

Dersom dødsfallet skyldes yrkesskade eller yrkessykdom skal det ikke betales arveavgift. Dersom dødsfallet skyldes annen ulykkesskade enn yrkesskade, må alle andre enn ektefelle betale arveavgift (også barn og samboer).

Utbetalt engangserstatning fra yrkesskadeforsikring blir ikke gjenstand for inntektsskatt. Dersom det blir utbetalt erstatning for faktisk inntektstap fra skaden skjer og frem til endelig oppgjørstidspunkt (som kompensasjon for lønnstap), vil denne erstatningen bli beskattet som ordinær lønnsinntekt. Utbetalte erstatninger vil bli hensyn tatt ved beregning av formuesskatt.

Nei, yrkesskadeforsikring er ikke en fordel vunnet ved arbeid. Derimot er yrkesskadeforsikring en ansvarsforsikring for arbeidsgiver. Det betales heller ikke arbeidsgiveravgift for yrkesskadeforsikringen, og arbeidsgiver har full fradragsrett for premien.

Prisen for annen sykdom enn yrkessykdom er avhengig av den forsikredes alder. Statistisk sett er det høyere sannsynlighet for at en person blir ervervsufør jo eldre personen er. Prisen for den enkelte person øker derfor hvert år. I tillegg har antall nye uførepensjonister i Norge økt meget kraftig de siste årene, og trender ser dessverre ut til å fortsette. Den innbetalte forsikringspremien er ikke tilstrekkelig til å dekke økningen i erstatningsutbetalingene, og det har derfor vært nødvendig med prisøkninger for å skape balanse mellom inntekter og utgifter.

Med samboer menes person som forsikrede har levd sammen med i et ekteskapslignende forhold, hvis det fremgår i Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede i de siste 2 år, eller person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap eller registrert partnerskap kunne inngås. Et samboerskap regnes for opphørt ved utløpet av den dag ovennevnte vilkår ikke lenger er oppfylt.

Erstatning for tap i fremtidig erverv er en erstatning som ytes på grunnlag av varig ervervsuførhet hos forsikrede. Ved 100 % varig ervervsuførhet utbetales hele den avtalte forsikringssummen. Ved delvis ervervsuførhet utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen. Ved yrkesskadeforsikring og Personalgaranti tas det også hensyn til den skadelidtes alder ved fastsettelse av erstatningen, dvs. at yngre personer får et tillegg i sin erstatning og eldre arbeidstakere får et fradrag i erstatningen. Ved ervervsuførhet som skyldes annen sykdom enn yrkessykdom ytes det ikke erstatning ved varig ervervsuførhet som er mindre enn 50 %.

Med ervervsuførhet menes varig, helt eller delvis tap av inntektsgivende arbeid generelt. Ervervsuførhet kan oppstå som følge av ulykkesskade eller sykdom. Graden av ervervsuførhet er avhengig av hvor mye en skadelidt er i stand til å arbeide. Ervervsuførheten skal vurderes i forhold til et hvert yrke som måtte passe for den skadelidte, og ikke kun i forhold til det yrke vedkommende har i dag.

Ménerstatning er en erstatning som ytes på grunnlag av varig medisinsk invaliditet hos forsikrede. Ved 100 % varig medisinsk invaliditet, utbetales hele den avtalte forsikringssummen. Ved lavere grad av medisinsk invaliditet utbetales deler av forsikringssummen etter nærmere avtalte regler. For yrkesskadeforsikring og Personalgaranti vil også skadelidtes alder ha betydning for størrelsen på ménerstatningen. Ved annen sykdom enn yrkessykdom, ytes det ménerstatning dersom den varige medisinske invaliditeten er 50 % eller større.

Med medisinsk invaliditet menes en varig skade eller lyte av medisinsk art. Medisinsk invaliditet kan oppstå som følge av ulykkesskade eller sykdom. Graden av varig medisinsk invaliditet fastsettes på grunnlag av Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell av 21. april 1997. Invaliditetstabellen er tilgjenglig under “ord og utrykk” på hjelp menyen. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes uavhengig av yrke eller arbeidsevne.

Nei ikke umiddelbart. Foruten representasjon i Norge kreves også at forsikringsselskapet er medlem av YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN som bl.a. dekker yrkesskader på personer hvis arbeidsgiver har unnlatt å tegne yrkesskadeforsikring.

Rent formelt er det det enkelte forsikringsselskapet som avgjør dette. I praksis er det allikevel slik at de aller fleste tilfellene er den skadedes lokale trygdekontor som avgjør hvorvidt en skade er å betrakte som en yrkesskade.

Dette betyr sykdom som ikke blir godkjent som yrkessykdom. Typiske “folkesykdommer” som kreft. muskel- og skjelettlidelser, hjerte- og karsykdommer samt belastningslidelser vil bli regnet som annen sykdom enn yrkessykdom.

Med yrkesskade og yrkessykdom forstås skade og sykdom som omfattes §10 og §11 i lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni nr.65 det vil si skade og sykdom som forsikrede påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden når det er: 1. Skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade), 2. Skade og sykdom som i medhold av folketrygden av 28. februar 1997 nr 19 §13-4 er likestilt med yrkesskade (‘listesykldommer’), og 3. Annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

Ja desverre finnes det mange slike. En arbeidstaker på vei til banken for sin arbeidsgiver er dekket. Er bankbesøket derimot av privat karakter dekkes den ansatte ikke. I tillegg er det mange problemstillinger som er uklare. Dekkes man på vei til/fra representasjonsmiddager, overnattinger i embeds medfør etc, etc.

Yrkesskadeforsikringen gjelder når som helst på døgnet under utførelse av arbeide for arbeidsgiver i Riket. M.a.o. dekkes ikke den ansatte på vei til/fra jobb.

Yrkeskadeforsikringen gjelder hvor som helst i verden under utførelse av arbeide for arbeidsgiver i Riket.

I henhold til Lov om Yrkesskadeforsikring skal personer som er ansatt hos arbeidsgiver i Riket være yrkesskadeforsikret. Dette innebærer at selvstendig næringsdrivende ikke skal omfattes av loven, men også selvstendig næringsdrivende som har ansatte må forsikre de ansatte på lik linje med arbeidsgivere som har en annen selskapsform.

Ja.

Load More

Helseforsikring

For å bruke helseforsikringen trenger du henvisning til behandling fra lege. Vi garanterer time innen 14 arbeidsdager.

Slik bruker du helseforsikringen

Den enkleste måten å bruke helseforsikringen, er med vår mobilapp «Bli Frisk».

Les mer og last ned «Bli Frisk»

Kontaktinformasjon

Telefon: 800 83 313

E-post: helplinehelse@storebrand.no

 

Kontakt oss

Kontakt Forening

Reidar Meinsted

Daglig leder

Telefon: +47 23 20 79 53

Epost: reidar@matrixinsurance.no

Daniel Bakketeig

Salgssjef

Telefon: +47 23 20 79 61

Epost: daniel@matrixinsurance.no

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

 

Postadresse:
Postboks 5485, Majorstuen, 0305 Oslo.

Telefon:
+47 23 08 75 00

Epost:
firmapost@eba.no

Web:
http://www.eba.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

EBA Forsikring

EBA Forsikring