Fritidsulykkeforsikring


Forsikringen omfatter ulykke som inntruffet i fritiden og medisinsk invaliditet som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen.

Om forsikringen

Med fritidsulykkeforsikring kan du trygge din økonomiske fremtid dersom du eller en i din familie blir utsatt for en ulykke. Velg mellom en forsikring som dekker både medisinsk invaliditet og død eller kun medisinsk invaliditet. Forsikringen gjelder kun på fritiden.
Forsikringssummen er avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet, og utbetales som en engangserstatning ved død eller invaliditet. Velg selv om forsikring skal gjelde både død og invaliditet eller kun invaliditet.

Hva dekker forsikringen?

Dekker tap i fremtidig inntekt, dersom 100% varig ervervsufør grunnet ulykke fritiden. Ved lavere uføregrad enn 100% reduseres erstatningen tilsvarende. Dekker også medisinsk invaliditet som ikke omfattes av yrkesskadeforsikringen. Dødsfallerstatning som følge av ulykke i fritiden dekkes også.

 

Med tap i tap i fremtidig inntekt menes:
Tapt evne til i framtiden å tjene til livets opphold ved hjelp av eget arbeid. Tap i fremtidig erverv inkluderer også tapt inntekt og merutgifter.

Med ménerstatning menes:
En varig skade på eller i kroppen, for eksempel tap av en fot. Ménerstatning er basert på medisinsk invaliditet beregnet ut fra en tabell.

Be om tilbud

  • Org. nr.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Livs- og ulykkesforsikringer som du selv eller arbeidsgiveren din har tegnet, og som gjelder for denne type skade, utbetales i tillegg til erstatningen fra yrkesskadeforsikringen. Det samme gjelder ytelser fra folketrygden.

Som samboer regnes: person som avdøde har levd sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig i de to siste årene, eller, person som hadde felles barn og felles bolig med avdøde. En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås.

Erstatning til ektefelle eller samboer ved dødsfall er 15G. En person anses ikke som ektefelle etter første ledd når det på dødsfalltidspunktet er avsagt dom for, eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskader inntruffet under deltagelse i: profesjonell sport, kappritt til hest, enhver form for dykking med tilførsel av luft eller pustegass, boksing, karate, bryting og lignende kampsport, hastighets-løp med motorkjøretøy eller motor-løp med spesielle hastighets- eller vognprøver eller trening til slike løp, oppdagelsesreiser eller ekspedisjoner ,fjellklatring, hanggliding, paragliding, fallskjermhopping, seil-flyving og lignende.

Erstatningsutmålingen skjer i stor grad etter standardiserte regler, og fastsettes i forhold til grunnbeløpet i folketrygden og den skadelidtes alder og lønnsinntekt.

Påførte utgifter erstattes individuelt. Fremtidige utgifter beregnes på grunnlag av skadelidtes alder og størrelsen på de årlige utgifter. Inntektstap frem til oppgjørstidspunktet erstattes individuelt. Tap av fremtidige inntekter erstattes med grunnerstatning. Ved beregningen tas hensyn til vedkommendes inntekt og alder på skadetidspunktet. Ménerstatning skal dekke varig og betydelige skade av medisinsk art. Den fastsettes i forhold til grunnerstatningen og skadelidtes alder. Barn får erstatning i forhold til alder, etter en synkende skala fra 1 til 19 år, slik at ettåringen har krav på 6,5G i erstatning, mens nittenåringen får 1G.

Forsikringen gir deg rett til å kreve erstatning for påførte utgifter og lidt økonomisk tap, sannsynlig økonomisk tap i fremtiden, og ménerstatning.

Når det gjelder medisinsk invaliditet, er det fastsatte invaliditetsgrader som alle forsikringsselskapene følger. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes uavhengig av yrke eller arbeidsevne.

Skader påført til/fra arbeid dekkes av denne forsikringen, slike skader dekkes ikke av yrkesskadeforsikringen.

Dekker varig arbeidsuførhet og varig medisinsk invaliditet som skyldes ulykke i fritiden, samt død som følge av en ulykke i fritiden.

Forsikringspremien regnes ut basert på antall ansatte, og skal innberettes som lønn på den enkelte.

Forsikringen dekker omtrent det samme i fritiden som yrkesskadeforsikring dekker i arbeidstiden. Dette for å unngå hull i “sikkerhetsnettet” men også for å unngå dobbeltdekninger.

Load More

Meld Skade

Når en skade inntreffer, eller et tap oppstår, skal dette håndteres på best mulig måte. Vi har høye krav til skadebehandling og benytter den beste ekspertise på området for å sikre korrekt resultat.

Skademeldingsskjema

Her kan du hente skademeldinger. Formularet kan leses og skrives ut ved bruk av Adobe Acrobat Reader. Du kan melde skade ved å fylle ut et av skjemaene i PDF-format som du kan laste ned, og lagre på din maskin. Har du ikke installert Adobe Acrobat Reader, kan du gjøre det gratis her.

Når du fyller ut skademeldingsskjemaet er det viktig å gi en så detaljert beskrivelse som mulig. Alle opplysninger behandles fortrolig.

Fremgangsmåte:

  1. Klikk på skademeldingen.
  2. Skriv ut skademeldingen eller fyll inn rett informasjon i dokumentet.
  3. Alt sendes til skade@matrixinsurance.no eller Matrix Insurance AS, Rådhusgaten 11, 0151 Oslo.(Merk Skade)

Skademelding Fritidsulykkeforsikring

 

Kontakt oss

Kontakt Forening

Reidar Meinsted

Daglig leder

Telefon: +47 23 20 79 53

Epost: reidar@matrixinsurance.no

Daniel Bakketeig

Salgssjef

Telefon: +47 23 20 79 61

Epost: daniel@matrixinsurance.no

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

 

Postadresse:
Postboks 5485, Majorstuen, 0305 Oslo.

Telefon:
+47 23 08 75 00

Epost:
firmapost@eba.no

Web:
http://www.eba.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

EBA Forsikring

EBA Forsikring