Annen sykdom


Forsikringen dekker sykdom som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen. Sykdom som for eksempel kreft, hjertesykdommer og belastningsskader.

Om forsikringen

Annen sykdom gir dine ansatte erstatning ved sykdom som ikke dekkes av en vanlig yrkesskadeforsikring. Forsikringen kan gi utbetaling ved varig arbeidsuførhet og/eller varig medisinsk invaliditet. Erstatning gis ved varig ervervsmessig uførhet over 50%.

Størrelsen på erstatningen fastsettes i forhold til uføregraden, alder og inntekt.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker ervervsmessig uførhet og medisinsk invaliditet som skyldes annen sykdom som ikke er å anse som yrkessykdom, og er en nyttig tillegg til yrkesskadeforsikringen. Det gjelder for eksempel alle former for belastningslidelser, kreft, og hjertesykdommer.

 

Be om tilbud

  • Org. nr.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Livs- og ulykkesforsikringer som du selv eller arbeidsgiveren din har tegnet, og som gjelder for denne type skade, utbetales i tillegg til erstatningen fra yrkesskadeforsikringen. Det samme gjelder ytelser fra folketrygden.

Erstatningsutmålingen skjer i stor grad etter standardiserte regler, og fastsettes i forhold til grunnbeløpet i folketrygden og den skadelidtes alder og lønnsinntekt.

Påførte utgifter erstattes individuelt. Fremtidige utgifter beregnes på grunnlag av skadelidtes alder og størrelsen på de årlige utgifter. Inntektstap frem til oppgjørstidspunktet erstattes individuelt. Tap av fremtidige inntekter erstattes med grunnerstatning. Ved beregningen tas hensyn til vedkommendes inntekt og alder på skadetidspunktet. Ménerstatning skal dekke varig og betydelige skade av medisinsk art. Den fastsettes i forhold til grunnerstatningen og skadelidtes alder.

Forsikringen gir deg rett til å kreve erstatning for påførte utgifter og lidt økonomisk tap, sannsynlig økonomisk tap i fremtiden, og ménerstatning.

Når det gjelder medisinsk invaliditet, er det fastsatte invaliditetsgrader som alle forsikringsselskapene følger. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes uavhengig av yrke eller arbeidsevne.

Sykdommer påført til/fra arbeid dekkes av denne forsikringen, slike sykdommer dekkes ikke av yrkesskadeforsikringen.

Dekker varig arbeidsuførhet og varig medisinsk invaliditet som skyldes annen sykdom.

Forsikringspremien regnes ut basert på antall ansatte, og skal innberettes som lønn på den enkelte.

Forsikringen omfatter alle ansatte eller navngitte personer i bedriften.

Load More

Meld skade

Når en skade inntreffer, eller et tap oppstår, skal dette håndteres på best mulig måte. Vi har høye krav til skadebehandling og benytter den beste ekspertise på området for å sikre korrekt resultat.

Skademeldingsskjema

Når du fyller ut skademeldingsskjemaet er det viktig å gi en så detaljert beskrivelse som mulig. Alle opplysninger behandles fortrolig.

Fremgangsmåte:

  1. Klikk på skademeldingen.
  2. Skriv ut skademeldingen eller fyll inn rett informasjon i dokumentet.
  3. Alt sendes til skade@matrixinsurance.no eller Matrix Insurance AS, Rådhusgaten 11, 0151 Oslo.(Merk Skade)

 

Kontakt oss

Kontakt Forening

Reidar Meinsted

Daglig leder

Telefon: +47 23 20 79 53

Epost: reidar@matrixinsurance.no

Daniel Bakketeig

Salgssjef

Telefon: +47 23 20 79 61

Epost: daniel@matrixinsurance.no

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

 

Postadresse:
Postboks 5485, Majorstuen, 0305 Oslo.

Telefon:
+47 23 08 75 00

Epost:
firmapost@eba.no

Web:
http://www.eba.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

EBA Forsikring

EBA Forsikring