Byggsikkerhetsgaranti


Med byggsikkerhetsgaranti trenger man ikke lenger å binde opp kapital i banken. Garantien er en sikkerhet for den som kjøper en bolig og er regulert i bustadsoppforinglova.
Vi kan tilby byggsikkerhetsgarantier for både profesjonelle og forbruker-sammenheng.

Om garantien

Garantien er en sikkerhet for den som kjøper en bolig og er regulert i bustadsoppforinglova. Som entreprenør skal man stille garanti under byggeperioden, og inntil fem år etter ferdigstilling. Med byggsikkerhetsgaranti betaler man kun en engangskostnad for polisen.

Garantien erstatter depositumskravet eller bankgarantikravet som følger en av følgende forhold:

 • Bustadoppføringslova
 • 47 garantier
 • 12 garantier
 • Garantikrav fra husbygger til hovedentreprenør (normalt NS8405/-06/-07)
 • Garantikrav fra hovedentreprenør til under entreprenør (normalt NS8415/-16/-17)
 • Garantikrav fra underentreprenør til hovedentreprenør (normalt NS8415/-16/-17)
 • Andre byggsikkerhetsgarantier som følger av kontrakt mellom to parter

Fordeler

Byggsikkerhetsgaranti er et supplement til bankgarantier, men har følgende fordeler:

 • Billig i forhold til bankgarantier
 • Belaster ikke kreditt-grenser
 • Skal ikke underskrives av bedriften og er derfor også tidsbesparende
 • Tar ikke pant i verdier
 • Bistår til å frigjøre tilgjengelig investFeringskapital
 • Betales som en engangskostnad for hele garantiperioden og kan derfor lettere tas som en prosjektkostnad

Annen informasjon

En Byggsikkerhetsgaranti utstedes pr prosjekt/eiendomssalg, og dekker kravet til å stille en garanti for et arbeid. Garantidokumentet som utstedes av oss er elektronisk signert, følger alle lovkrav og kan videresendes til mottaker pr epost.

Web-portal

Via en passord-beskyttet web-portal kan man få lett tilgang til alle utstedte garantier, samt søke om nye garantier. Ved å benytte vår web-portal til å søke om nye garantier vil prisen på garantien bli enda billigere.
Vi kan lage fellesfakturaløsninger pr. prosjekter eller pr. måned. På den måten får man tilgang til alle garantiene med en gang, men betalingen samles opp og utstedes samlet en gang pr måned.

Garantigiver og rating

CBL Insurance Limited er garantisten bak alle typer byggsikkerhetsgarantier vi formidler. Garantisten har mer enn 40 års erfaring innen byggsikkerhetsgarantier, og har hovedkontor på New Zealand.
CBL er godkjent av det norske Finanstilsyn som garantigiver. I tillegg har CBL opprettet ett datterselskap innenfor EØS område som er godkjent som garantist iht. Bustadoppføringslova §12 (CBL Insurance Europe Ltd)
CBL er registrert på børsen i Australia, og har ratingen A- Stable (AM Best). Denne ratingen viser at selskapet er vurdert som solid og godt, med høy evne til å klare alle fremtidige forpliktelser.
Ratingen ligger på nivå med de største norske forsikringsselskapene.

Be om tilbud

 • Org. nr.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • Standard byggsikkerhets garantier
 • Forskuddsgarantier
 • On demand garantier (i helt spesielle tilfeller)

CBL har godkjennelse for å selge BSG i Norge. CBL har tilstedeværelse i over 40 land, de er spesialister på garantiforsikringer og følges av det stedlige Finanstilsyn.

En bank-garanti er ofte veldig kostbar. Den ytes som ett slags lån, og man må betale renter på «lånebeløpet/garantien» i mange år etter ferdigstillelse. I tillegg skal slike bank-garantier føres opp i selskapets balanseregnskap som en forpliktelse.

En BSG er en engangs-betalt selvskyldnerkausjon, der ett forsikringsselskap påtar seg å betale ut garantien til garantimottaker om firmaet som har ytt garantien ikke klarer og overholde sine fremtidige forpliktelser.
En BSG skal ikke føres i balansen (da det ikke tas pant for sikkerheten), samt at bruk av BSG gir utvidet tilgang til investerings-kapital hos bankene.

Ja, alle kontrakter mellom to profesjonelle parter kan justeres slik at BSG kravet blir tatt bort, enten bare den ene veien eller begge veier.

 • Alle byggherrer som selger eneboliger eller leiligheter til førstegangskjøpere (i henhold til Bustadoppføringslovens §12 og §47).
 • Alle kontraktsforhold mellom to profesjonelle parter der en eller begge parter skal stille en garanti (normalt en NS kontrakt)
  • Byggherre til Hovedentreprenør
  • Hovedentreprenør til Byggherre
  • Hovedentreprenør til underentreprenør
  • Underentreprenør til hovedentreprenør
  • m.fl..

Melde krav

Når et krav inntreffer, eller et tap oppstår, skal dette håndteres på best mulig måte. Vi har høye krav til kravbehandling og benytter den beste ekspertise på området for å sikre korrekt resultat.

Husk at kun forfalte krav kan meldes. Henvendelser angående krav rettes pr. post til:

Matrix Insurance AS
Rådhusgaten 11
N-0151 Oslo

Elektronisk henvendelse: krav@matrixinsurance.no

Dokumentasjon av krav

Krav i henhold til Garantien må fremsettes skriftlig til Garantisten og vedlegges kopi av grunnlaget for kravet samt nødvendig dokumentasjon som viser at kravet omfattes av Garantien.

Kravets prioritet

Krav i henhold til Garantien vil få prioritet etter den dato kravet er mottatt av Garantisten. Dette gjelder selv om kravet er omtvistet.

Lovvalg

Eventuelle tvister vedrørende Garantien skal avgjøres etter norsk rett og ved norsk domstol. Søksmål skal rettes til:

Forsikringsgiver
c/o Matrix Insurance AS
Rådhusgaten 11
N-0151 Oslo

 

Kontakt oss

Kontakt Forening

Reidar Meinsted

Daglig leder

Telefon: +47 23 20 79 53

Epost: reidar@matrixinsurance.no

Daniel Bakketeig

Salgssjef

Telefon: +47 23 20 79 61

Epost: daniel@matrixinsurance.no

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

 

Postadresse:
Postboks 5485, Majorstuen, 0305 Oslo.

Telefon:
+47 23 08 75 00

Epost:
firmapost@eba.no

Web:
http://www.eba.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

EBA Forsikring

EBA Forsikring