CBL Insurance

CBL Insurance

Vi viser til tidligere informasjon som har vært lagt ut på våre nettsider knyttet til CBL Insurance Europe (CBLIE) og CBL Insurance Ltd. (CBLIL).

CBLIE og CBLIL har begge vært satt under administrasjon siden februar i år. (Se også vedlegg nederst på siden.)

Ved spørsmål kontakt oss på post@matrixinsurance.no -eller ring oss på 23 20 79 20

CBLIL​

Når det gjelder CBL Insurance Ltd. har det i flere måneder vært en svært uavklart situasjon. Vi har vært kjent med at tidligere eiere av selskapet har forsøkt å få kontroll på selskapet fra administrasjonsstyret.

Saken har nå vært oppe i Auckland High Court, New Zealand. På bakgrunn av artikler i presse fremkommer det at selskapet er satt under styrt avvikling i regi av offentlig oppnevnt administrator.

Vi arbeider med å verifisere, avklare og få oversikt over mulige konsekvenser dette vil ha for de som har en garanti plassert i CBLIL. I den sammenheng er vi i dialog med oppnevnte administrator og avventer ytterligere informasjon.

CBLIE

Når det gjelder garantier plassert via CBL Insurance Europe (CBLIE) er vi orientert om at avviklingen i CBLIL ikke medfører konsekvenser for CBLIE. Vi har imidlertid bedt administrator for CBLIE bekrefte at disse opplysningene er korrekt.

For ytterligere informasjon, vennligst ring 23 20 79 20 (08.00 – 16.00 alle hverdager). Eller ta kontakt med Håvard Hellum, e-post: hh@matrixinsurance.no

Finanstilsynet er orientert om saken. Denne siden vil bli oppdatert når vi har fått avklart situasjonen nærmere.

Ofte stilte spørsmål

Det er mange spørsmål som vi møter i denne prosessen. Under har vi laget en Spørsmål & Svar oversikt som vil gi svar på mange av dine spørsmål.

CBL New Zealand

CBL Insurance Limited er et lisensiert skadeforsikringsselskap, overvåket og regulert av The Reserve Bank of New Zealand. Hovedkontoret ligger i Auckland, og selskapet har representasjonskontorer i London, Mexico og København. Det selger forsikring og re-assuranse forsikring til forsikringstakere i New Zealand og
internasjonalt.

26. februar 2018:
CBL Insurance Limited (CBLI) blir klassifisert til å være i midlertidig likvidasjon. Det blir utnevnt to midlertidige likvidatorer, Kare Johnstone og Andrew Grenfell, partnere i McGrathNicol.
Dette bekreftes av Auckland High Court of New Zealand 23. februar 2018.
Kontroll av virksomheten og eiendelene til CBLI er nå ivaretatt av de midlertidige likvidatorene.
Kare Johnstone sa at “en grundig vurdering av selskapets økonomiske stilling vil bli
gjennomført, og vi vil jobbe tett med viktige interessenter for å evaluere alle mulighetene for CBLI framover” Situasjonen er fortsatt uavklart.

1 oktober 2018:
Det jobbes med løsninger og her er siste oppdatering knyttet til et mulig samarbeid med
Elite Insurance Company Limited (“Elite”).
Utfallet så langt er at Høyesterett i høring
23. og 24. september 2018, (opprinnelig planlagt å bli gjennomført 30. og 31. august 2018), avgav følgende avgjørelse utstedt 28 september 2018:

Selskap som er under «Interim Liquidation og styres av midlertidige likvidatorers kan ikke gå inn i kommutasjon med Elite mens CBLI forblir i midlertidig likvidasjon, da deres rolle er å holde status quo mens fremtiden blir avklart.
Høyesterettsdokumentene med hensyn til midlertidige likvidatorers søknad forblir fortrolige på dette stadiet.
The Reserve Bank of New Zealands søknad om å avvikle CBLI er planlagt å starte 12. november 2018. (Sannsynligvis over 5 dager)
CBLI forblir i midlertidig likvidasjon og under kontroll av de midlertidige likvidatorene, inntil utfallet av Reserve Bank of New Zealands søknad blir bestemt.
Kreditorer og garantimottakere bør fortsette å kontakte sin CBLI-kontakt i første omgang.
Situasjonen er fortsatt uavklart.

Som følge av midlertidig likvidasjon, oppfordres det til å søke råd fra forsikringsmeglere eller andre profesjonelle rådgivere for å avgjøre om det er behov for en alternativ garanti Midlertidige likvidatorer undersøker for tiden CBLIs forretnings- og finansielle forhold med mål om å sikre det beste resultatet for forsikringstakere og kreditorer. CBLI tegner ikke nye garantier. I tillegg er CBLI for øyeblikket ikke i stand til å gjøre opp krav på utbetalinger til noen mottakere av garantier med krav i henhold til garantien. Mottakerne bør treffe hensiktsmessige tiltak for å minimere tapene sine. Eventuelle kostnader påløpt av garantimottaker som normalt kan kreves i henhold til utstedt garanti vil rangere som et usikret kreditorkrav dersom CBLI ikke er i stand til å betale sin gjeld fullt ut og selskapet blir likvidert. I tilfelle CBLI kommer ut av midlertidig likvidasjon og kontrollen over selskapet går tilbake til styret, vil selskapet være ansvarlig for oppgjør av krav i henhold til normal drift.

Det er det The Reserve Bank of New Zealand som til enhver tid overvåker og regulerer landets finansinstitusjoner. Matrix fikk aldri noe forvarsel om situasjonen. I dagene før suspensjon ble det bl.a. omsatt aksjer i selskapet frem til 02.02.2018

Garantien er fortsatt gyldig, men CB L’s økonomiske situasjon og evne til å gjøre opp/ betale i.h.t. sine garantiforpliktelser er uavklart og kan ta betydelig tid.

Alle krav skal fortsatt sendes til Matrix Insurance AS, på vanlig måte, garanti@matrixinsurance.no. Crawford & Company AS er CBL’s samarbeidende kravhåndteringsselskap

De berettigede og aksepterte krav fra garantimottakere rangert som usikrede krav i boet og eventuelle utbetalinger vil være avhengig av hvilken dividende likvidatoren setter.

Når det gjelder CBL Insurance Ltd. har det i flere måneder vært en svært uavklart situasjon. Vi har vært kjent med at tidligere eiere av selskapet har forsøkt å få kontroll på selskapet fra administrasjonsstyret.

Saken har nå vært oppe i Auckland High Court, New Zealand. På bakgrunn av artikler i presse fremkommer det at selskapet er satt under styrt avvikling i regi av offentlig oppnevnt administrator.

12.11.18 utnevnte Auckland High Court faste likvidatorer som nå har ansvar og kontroll over selskapets virksomhet og eiendeler. De melder i en pressemelding;

 «Garantimottakere bør fortsette å varsle CBLI om krav, som vil bli vurdert og behandlet; Det kan imidlertid ikke utbetales krav på dette tidspunktet. Man bør treffe hensiktsmessige tiltak for å minimere tapene dersom de ikke allerede har gjort det. En oppdatering vil bli gitt til garantimottakere og kreditorer så snart vi er i stand til det».

Vi arbeider med å verifisere, avklare og få oversikt over mulige konsekvenser dette vil ha for de som har en garanti plassert i CBLIL. I den sammenheng er vi i dialog med oppnevnte administrator og avventer ytterligere informasjon.

Fullstendig utvidet liste over alle utstedte garantier blir oversendt til administrator i løpet av få dager, slik at det foreligger en full oversikt over den samlede garantirisikoen i Norge.

CBL Irland

CBL Forsikring Europe Dac (CBLIE, en del av CBL Corporation Group) er et forsikringsselskap registrert i Irland og autorisert til å drive virksomhet i Irland Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Norge, Romania, Spania, Sverige og Storbritannia.

Central Bank of Ireland (Sentralbanken) har via Høyesterett besluttet å sette selskapet under administrasjon. Kieran Wallace fra KPMG er utnevnt som administrator.

Sentralbanken har tatt denne beslutningen på bakgrunn av sitt syn om at CBLIE bryter med en rekke lovkrav og har en dårlig finansiell stilling.
Det er sentralbankens oppfatning at det kan være en rettsstridig svikt i CBLIE.
De juridiske grunnene er angitt i Forsikringsloven § 2, 1983 og er som følger at:


  1. Måten CBLIEs virksomhet har vært utført eller er gjennomført på, har vist at det ikke er gjort tilstrekkelig avsetninger for gjeld, herunder betingede og fremtidige forpliktelser.

  2. CBLIEs virksomhet er eller har blitt utført slik at den truer eller forringer rettighetene og interessene til personer som oppstår i henhold til «poliser» utstedt av CBLIE.


3. CBLIE har ikke blitt i stand til å overholde sine forskriftskrav i vesentlig henseende.
Utnevnelsen av administratoren vil bidra til å ivareta allmenn interesse knyttet til riktig og ordentlig regulering og gjennomføring av forsikringsvirksomheten.

Eksisterende garantier fortsetter å være gyldige.

Alle krav skal fortsatt sendes til Matrix Insurance AS, på vanlig måte, garanti@matrixinsurance.no. Crawford & Company AS er CBL’s samarbeidende kravhåndteringsselskap

Det er viktig å merke seg at CBLIE fortsetter å operere og eksisterende garantier fortsetter å være i kraft frem til fornyelsesdato/avgangsdato.

Garantimottaker kan sjekke navnet på selskapet på sitt garantidokument.
I tillegg kan garantimottakere kontakte Matrix Insurance AS direkte, eller sin megler (om garantien ble kjøpt gjennom megler).

Når det gjelder garantier plassert via CBL Insurance Europe (CBLIE) er vi orientert om at avviklingen i CBLIL ikke medfører konsekvenser for CBLIE. Vi har imidlertid bedt administrator for CBLIE bekrefte at disse opplysningene er korrekt.